Midtbanksagen

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 7/1 - 2005

Denne sags retlige omdrejningspunkt var, om der forelå uhæderlig anvendelse af intern viden.

Da Midtbank opkøbte egne aktier den 6. februar 2001 forelå der et køb med en forudgående intern viden, som defineret i værdipapirhandelslovens § 34, stk. 2, 1. pkt.

Ikke enhver handel med intern viden er ulovlig, der skal foretages en vurdering af, om den interne viden udnyttes på uhæderlig vis. Et selskabs handel med egne aktier behøver ikke i sig selv at være uhæderlig.

Højesteret lagde vægt på, at drøftelserne om Svenska Handelsbankens køb, som først i april 2001 førte et tilbud til aktionærerne ikke befandt sig på et fremskredent stadium i februar 2001, hvor Midtbank opkøbte egne aktier. Parterne stod på det tidspunkt langt fra hinanden med hensyn til pris, og der manglede stillingtagen til væsentlige aftalespørgsmål, og det var derfor usikkert, om man overhovedet ville nå til enighed, ligesom en afklaring let kunne trække ud. Det forholdt sig samtidig således, at Midtbanks aktiekøb skete efter henvendelse fra tredjemand, nemlig fra Realkredit Danmark, og at deres henvendelse fandt sted i henhold til en forkøbsret i en aktionæroverenskomst fra 1990. Ydermere blev købet legalt i overensstemmelse med reglerne indberettet til Københavns Fondsbørs. Ydermere lagde Højesteret til grund, at købet af egne aktier ikke skete for vindings skyld, men for efterfølgende at kunne foretage en kapitalnedsættelse i lighed med året før. Dette er en – også i bankverdenen – ofte udnyttet og fuldt legitim måde at foretage udlodning af selskabets midler på. Ofte vil man vurdere, om det vil være mest hensigtsmæssigt at foretage almindelig udbytteudlodning eller i stedet at udlodde igennem at udbetale værdier til aktionærerne ved at købe deres aktier i selskabet tilbage til selskabet selv, og derefter nedsætte aktiekapitalen i selskabet med værdien af de tilbagekøbte aktier.

Under disse omstændigheder tiltrådte Højesteret som landsretten, at der uanset Midtbanks interne viden ikke samtidigt forelå et uhæderligt forhold i forbindelse med Midtbanks køb af egne aktier den 6. februar 2001. Herefter fandtes der ikke at foreligge en tilsidesættelse af forbuddet mod insiderhandel i værdipapirhandelslovens § 35, stk. 2.

(Højesterets dom af 22. december 2004)