Ikke direkte personlig hæftelse for et interessentskabs gæld

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 7/9 - 2006

Denne sag omhandler spørgsmålet, om man kan fremsætte krav direkte mod interessenterne i et interessentskab, hvor interessenterne jo hæfter personligt.

Dette interessentskab vedrørte køb af en udlejningsejendom.

En pantebrevskreditor indleverede en begæring til fogedretten om udlæg hos en af interessenterne direkte på grundlag af to pantebreve, idet interessentskabet var angivet som pantebrevsdebitor i pantebrevene.

Fogedretten afviste kreditors vurdering om udlæg med den begrundelse, at pantebrevene ikke kunne tjene som fundament mod interessenten personligt. Som begrundelse herfor anførte fogedretten, at interessenten, hverken ved sin underskrift eller ved fuldmagt, havde påtaget sig en personlig forpligtelse for interessentskabets gæld.

Højesteret stadfæstede fogedrettens kendelse i modsætning til landsretten, som havde ophævet den.

UfR Nyhedsservice 2006/23/67H

Kommentar:
Det er tidligere slået fast, at domme, der er afsagt over et ”interessentskab v/interessenterne” ikke kan eksekveres direkte overfor interessenterne personligt. Jeg kan henvise til den dom, der er offentliggjort i Fuldmægtigen nr. 8/2001, p. 129 VLK, og beskrevet andet steds på Lovorientering. At man som interessent i øvrigt ikke hæfter direkte for interessentskabets gæld – altså ikke blot situationen, at der foreligger en dom mod interessentskabet og spørgsmålet om, hvorvidt denne kan eksekveres overfor interessenten personligt – er tidligere fastslået, se for eksempel UfR Nyhedsservice 2003/795ØL, der tillige er beskrevet på Lovorientering.

For særligt interesserede anbefales en søgning på ”interessentskab” her på Lovorientering, hvorefter en række afgørelser af forskellige afskygninger vil stå til disposition.