Fuldmagt til direktøren?

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 11/6 - 2005

3 selskaber var i betalingsstandsning, og betalingsstandsningen var ved at udløbe. Dagen før udløbet anmodede direktøren skifteretten om forlængelse. Anmodningen var tiltrådt af generalforsamlingen i selskaberne og tilsynet.

Det fremgår af aktieselskabslovens § 127, stk. 1, at en konkursbegæring kun kan indgås af bestyrelsen. Efter en analogi af denne bestemmelse var det bestyrelsen, der burde have indgivet begæringen. Skifteretten afviste begæringen, fordi den ikke var indgivet af bestyrelsen.

Alle bestyrelsesmedlemmer havde straks efter fristens udløb underskrevet en tilsvarende begæring. Ved tidligere fristforlængelser havde bestyrelserne også underskrevet begæringerne. På denne baggrund lagde landsretten til grund, at direktøren havde haft mundtlig fuldmagt fra den samlede bestyrelse til at indgive begæringerne om forlængelse. Derfor måtte begæringerne anses for rettidigt indgivet.

(Fuldmægtigen nr. 2/2003, p. 53, VLK)

Kommentar: Det ligger ikke i direktørfuldmagten at bede om forlængelse af betalingsstandsninger. Hvis en direktør skal have fuldmagt til at begære betalingsstandsning, må grundlaget for fuldmagten således være baseret på en konkret begivenhed.

Afgørelsen er et eksempel på, at en fuldmagt ikke behøver at være skriftlig for at være gældende – også i relation til offentlige myndigheder – men at man skal overkomme visse beviskrav, før man kan have rejst en sandsynlighed for, at en mundtlig fuldmagt er givet.