Fleksible regler for afholdelse af bestyrelsesmøder

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 8/7 - 2005

Med en ændring i aktieselskabslovens § 56 er det efter 1. juli 2004 sådan, at bestyrelsesanliggender kan behandles skriftligt, hvis det er foreneligt med emnernes karakter. Et hvert medlem af bestyrelsen el-ler en direktør kan forlange, at der skal afholdes et egentligt bestyrelsesmøde.

Den nye regel kan ses i sammenhæng med den ændring, der blev indført ved lov nr. 303 af 30. april 2003, hvorved der blev indført hjemmel til, at bestyrelser kan afholde bestyrelsesmøder ved anven-delse af elektroniske medier, uden at deltagerne er fysisk tilstede. Blandt kravene til afholdelse af elektroniske bestyrelsesmøder, er et krav om samtidighed. Et sådant vilkår vil ikke gælde ved skriftlige bestyrelsesmøder og derfor er det ment, at der har været et behov, som ikke blev dækket med lovændringen den 30. april 2003. Der bør ved afholdelse af skriftlige bestyrelsesmøder angives et sluttidspunkt, således at beslutninger ikke træffes over uforholdsmæssigt lange perioder, hvori de forhold, beslutningen vedrører, kan ændre sig væsentligt.

Der vil særligt kunne være behov for den nye bestemmelse i situationer, hvor bestyrelsesmedlemmerne bor i forskellige tidszoner, hvilket netop i videre omfang er muliggjort med ændringen af lovens § 3, som afvikler det hidtidige krav om et vist antal bestyrelsesmedlem-mers bopæl i Danmark/EU.

Beslutningen om at behandle visse typer af bestyrelsesanliggender skriftligt kan træffes med simpelt stemmeflertal, medmindre vedtægterne bestemmer andet, men et hvert bestyrelsesmedlem har til en hver til mulighed for at kræve et elektronisk eller et fysisk bestyrelsesmøde.

(Lov nr. 226 af 31. marts 2004)