FDM og foreningers pligt til registrering

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 22/1 - 2005

Dommen illustrerer omfanget af anmeldelsespligten for foreninger.

Foreninger med begrænset ansvar er omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder, jf. denne lovs § 1, stk. 2, forudsat at foreningen har til formål at fremme virksomhedens deltageres økonomiske interesser gennem erhvervsdrift, jf. § 1, stk. 1.

FDM havde påstået Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tilpligtet at anerkende, at foreningen ikke var omfattet af loven, idet FDM ikke ønskede at blive registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. FDM gjorde gældende, at den erhvervsdrift, som foreningen udøvede ikke havde til formål at fremme medlemmernes økonomiske interesser.

Heri fik FDM ikke medhold. Retten fandt, at foreningen efter sine vedtægter udover et ideelt formål – at varetage den individuelle persontransports udvikling – også havde til formål, at varetage medlemmernes praktiske og økonomiske interesser. Endvidere henviste retten til, at der i forbindelse med foreningens erhvervsdrift var aftalt bonus- og rabatordninger for medlemmerne, og til at denne varetagelse af medlemmernes økonomiske interesser efter aktiviteternes omfang ikke var af underordnet betydning.

(Højesterets dom af 12. november 2002 i sag 206/2001 (1. afdeling), UfR Nyhedsservice 2002/48, p. 137).