Dirigentansvar og retlig interesse

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 18/1 - 2005

Dirigentens ansvar ved tilbageholdelse af viden om indsigelser vedrørende formelle mangler ved indkaldelse til generalforsamling bliver i denne afgørelse behandlet af byretten. Det fastslås, at dirigenten har en ubetinget pligt til at gøre den fremmødte generalforsamling opmærksom på eventuelle indsigelser vedrørende lovligheden af generalforsamlingen, også selvom han måtte være uenig i indsigelserne.

En forening havde afholdt ekstraordinær generalforsamling, på hvilken den hidtidige bestyrelse var afsat og en ny bestyrelse var blevet valgt. Et antal personer, hvor flertallet var medlemmer af foreningen på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, anlagde sag mod generalforsamlingens dirigent med påstand om, at generalforsamlingen var ulovlig, idet formalia vedrørende indkaldelsen ikke var iagttaget. Flere af de sagsøgende havde tillige været medlemmer af den bestyrelse, der blev afsat på generalforsamlingen. Sagsøgerne påstod, at når generalforsamlingen ikke var lovlig, var beslutningerne taget på generalforsamlingen heller ikke lovlige.

Byretten fandt, at sagsøgerne – uanset de ikke længere var medlemmer af foreningen – havde en fornøden retlig interesse i at få spørgsmålet afgjort ved domstolene. Det var for byretten bevist, at dirigenten havde været opmærksom på, at der havde været indsigelser vedrørende indkaldelsens lovlighed, og da han på trods heraf ikke havde undersøgt rigtigheden af indsigelserne, havde han forbrudt sig mod den væsentlige, ufravigelige dirigentpligt, der består i at påse indkaldelsens lovlighed.

Landsretten foretog en vurdering af, hvorfor søgsmålet havde relevans for sagsøgerne. Det blev lagt til grund, at formålet med sagsanlægget var at få den nuværende bestyrelse, der var valgt på den ekstraordinære generalforsamling, afsat og erstattet med den bestyrelse, der havde siddet indtil den ekstraordinære generalforsamling. Formålet med denne udskiftning skulle være, at de tidligere bestyrelsesmedlemmer atter kunne kontrollere foreningen samt et til denne hørende bankindestående. At sagsøge dirigenten for at opnå kontrol over foreningen kunne ikke retligt lade sig gøre, idet foreningen i et sådant søgsmål som minimum måtte være medindstævnt. De tidligere medlemmer af foreningen havde således ikke retlig interesse og landsretten afviste sagen fra byretten.

(Ø.L.D. 10. september 2007 i anke 22. afd. Nr. B-1363-06)

Kommentar:

Selskabsretligt er byrettens afgørelse den mest interessante, idet præmisserne kredser om dirigentansvaret, der ikke ubetinget er fastlagt i dansk selskabsret. Landsrettens afgørelse er primært af processuel interesse, hvorfor den ikke vil blive kommenteret yderligere i det følgende.

Ved større forsamlinger vælges typisk en dirigent, der primært skal fungere som ordstyrer. I selskabs- og foreningsretten tillægges dirigenten nogle yderligere kompetencer og opgaver, idet han blandt andet skal påse lovligheden af forsamlingsindkaldelser, tilstedeværelsen af det påkrævede antal stemmer og medlemmer samt lignende forhold af mere teknisk og formel karakter. Dirigenten er naturligvis underlagt ansvarsnormer, der skal regulere hans adfærd.

Korrekt varetagelse af dirigenthvervet kræver godt kendskab til selskabet eller foreningen, solid viden om den relevante lovgivning samt evnen til at udstråle habilitet. En af de væsentligste pligter for en dirigent er at påse, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Foreligger der en indsigelse om, at dette ikke er tilfældet, eller har dirigenten på anden vis begrundet mistanke om, at indkaldelsesformalia ikke er korrekt iagttaget, er han forpligtet til at gøre rede for de fremsatte indsigelser. Hemmeligholdelse af sådan viden vil som altafgørende udgangspunkt føre til ansvar overfor generalforsamlingens enkelte deltagere eller overfor foreningen eller selskabet som helhed. Som byrettens afgørelse dog afslører, kan der i visse undtagelsessituationer være tale om nødret. I nødretssituationen vil en generalforsamling kunne indkaldes uden brug af vedtægtsmæssigt indkaldelsesvarsel, men selv i disse situationer må dirigenten være opmærksom på at informere den indkaldte generalforsamling om situationen, for at undgå at ifalde ansvar.