Det Europæiske Andelsselskab (SCE-selskabet)

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 12/9 - 2006

Det skal være muligt at stifte et selskab af typen ”Det Europæiske Andelsselskab (SCE)” fra den 18. august 2006 efter Rådets forordning nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for Det Europæiske Andelsselskab (SCE).

Denne lov sikrer, at de nødvendige supplerende regler er på plads.

Et SCE-selskab er en ny fælleseuropæisk form for andelsselskaber.

Det nye SCE-selskab tilgodeser samme behov for strukturtilpasninger på fællesskabsplan for andelsselskaber med grænseoverskridende aktiviteter, som for aktieselskaber tilgodeses med det Europæiske Selskab (SE).

Lovgivningen om det Europæisk Selskab blev gennemført her i landet ved lov nr. 281 af 26. april 2004 og lov nr. 363 og 364 af 19. maj 2004.

Loven finder anvendelse på alle europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber) med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, og på fysiske og juridiske personer, der deltager i stiftelsen af et SCE-selskab. Loven indeholder regler for stiftelse, fusion, flytning af hjemsted til en anden medlemsstat, ledelse, generalforsamling, opløsning, anmeldelser og registrering samt straffebestemmelser.

Det er muligt for SCE-selskaberne både at have et tostrenget ledelsessystem, som vi kender det fra aktieselskabet med et ledelsesorgan (direktion) og et tilsynsorgan (bestyrelse), men det er også muligt for SCE-selskaberne at operere med et enstrenget ledelsessystem, som det kendes fra f.eks. Storbritannien.

Har man et tostrenget system, skal tilsynsorganet bestå af mindst 3 medlemmer og ledelsesorganet af mindst et medlem. Har man et enstrenget ledelsessystem, skal administrationsorganet bestå af mindst 3 medlemmer, hvoraf mindst et medlem tillige skal operere som administrerende direktør med ansvar for den daglige ledelse, og flertallet af administrationsorganets medlemmer må ikke være administrerende direktører i selskabet.

Den første generalforsamling i et SCE-selskab skal afholdes senest 18 måneder efter SCE-selskabets stiftelse.

Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der er registrator for selskaberne.

Opmærksomheden henledes på, at det er reglerne om filialer i lov om aktieselskaber, der finder anvendelse på udenlandske SCE-selskaber, der driver virksomhed gennem en filial her i landet.

Endelig henledes opmærksomheden på, at aktieselskabslovens regler om anmeldelse og registrering og offentliggørelse af dokumenter og oplysninger finder anvendelse med de fornødne tilpasninger på SCE-selskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, idet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i øvrigt kan fastsætte yderligere regler om SCE-selskaber.

(lov nr. 2006-05-22 nr. 454 om det Europæiske Andelsselskab (SCE-loven)).