Brancheforening ikke registreringspligtig efter Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 24/1 - 2007

Foreninger kan være registreringspligtige efter Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, og det kan efter omstændighederne have betydelig interesse for foreningen, hvorvidt dette er tilfældet eller ej. Denne sag illustrerer spørgsmålet.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde fundet, at en konkret brancheforening var registreringspligtig men foreningen ønskede sig fritaget idet den ikke mente at den henhørte under loven.

Det kriterium, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde lagt vægt på var, at en ikke uvæsentlig del af foreningens erhvervsdrift tog sigte på at fremme medlemmernes økonomiske interesser. Brancheforeningen ankede afgørelsen til Erhvervsankenævnet.

Erhvervsankenævnet klarlagde kriterierne som følger:

En forening må anses for registreringspligtig efter Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvis

- foreningen har til formål at fremme medlemmernes
økonomiske interesser gennem erhvervsdrift, og
- medlemmernes økonomiske interesser de facto
fremmes gennem erhvervsdriften.

Formålet at fremme medlemmernes økonomiske interesser gennem erhvervsdriften kan fremgå af virksomhedens formål efter vedtægterne eller af virksomhedens faktiske aktiviteter.

At virksomheden for at blive omfattet af loven - ud over at være erhvervsdrivende -skal have til formål at fremme medlemmernes økonomiske interesser, er en indsnævring af erhvervsbegrebet i forhold til selskabslovene. Tilføjelsen af det yderligere kriterium afgrænser lovens anvendelsesområde overfor ideelle foreninger, der udøver erhvervsdrift. Det forhold alene, at en virksomheds ideelle formål udøves gennem erhvervsdrift, vil således ikke indlemme virksomheden under loven, hvis udførelsen af erhvervsdriften ikke samtidig har til formål at fremme medlemmernes økonomiske interesser.

Medlemmernes økonomiske interesser kan fremmes ved økonomiske fordele så som overskudsdeling, udlodning ved opløsning, bonusrabat m.v. Dette fremgår af bemærkningerne til Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Erhvervsankenævnet fandt ikke, at den konkrete brancheforenings vedtægter gav holdepunkter for, at foreningen havde til formål at fremme medlemmernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift.

En gennemgang af bestyrelsens beretninger til årsrapporterne for de senest 3 regnskabsår viste tillige, at en stor og voksende del af foreningens indtægtsgrundlag stammede fra brugerydelser, som først og fremmest henvendte sig til medlemmerne.

Aktiviteterne blev drevet på markedsvilkår og gik først og fremmest til at konsolidere foreningens økonomi.

Henset hertil og henset til oplysningerne om baggrunden for den stedfundne økonomiske konsolidering fandt Erhvervsankenævnet ikke, at medlemmernes økonomiske interesser blev fremmet, selvom foreningen udøvede de nævnte erhvervsmæssige aktiviteter.

På den baggrund omgjorde Erhvervsankenævnet Erhvervs- og Selskabsstyrelsens beslutning om, at brancheforeningen var registreringspligtig, og konstaterede at dette ikke var tilfældet.

(Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 18. februar 2005 og Erhvervsankenævnets kendelse af 30. juli 2006 (j.nr. 2005-0002466))