Sag anlagt af en kommune afvist da kommunen ikke havde søgsmålsinteresse

Print

Oprettet d. 7/8 - 2005

Efter at Naturklagenævnet havde ophævet en afgørelse om nedrivning af en carport, forsøgte kommunen at indbringe spørgsmålet for Østre Landsret. Sagen blev afvist, idet landsretten afgjorde, at kommuner som ud-gangspunkt er bundet af Naturklagenævnets afgørel-ser, idet Naturklagenævnet er rekursinstans for kom-munerne på Planlovgivningens område.

Kommunen er derfor ikke som udgangspunkt part i sagen, og kan herefter alene indbringe en afgørelse for retten hvis kommunen har en direkte økonomisk interes-se i udfaldet. Som for eksempel i Vestre Landsrets dom af 28. februar 2003, hvor Kommunen var sagsøgt af ej-endommens ejer, med krav om erstatning.

(Østre Landsrets dom af 12. marts 2003 i sag 22. afd., B-1097-01)

Kommentar: Dommen er i tråd med tidligere domme på området, herunder Ø.L.D. 26. januar 1998 i sag 10. afd. nr. B-0463-96, gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1998 side 672Ø.