Roskilde kommune blev pålagt pligt til at overtage ejendom, udlagt til offentligt areal

Print

Oprettet d. 26/1 - 2005

Ved lokalplan blev en ejendom, beliggende i nærheden af motorvejsudfletningen omkring Roskilde by, udlagt som reserveret til offentlige formål. Ejendommen skulle indgå i beplantnings- og afstandsbælte omkring motorvejen, og den på ejendommen liggende beboelsesejendom skulle nedrives.

Ejeren af ejendommen havde ikke været opmærksom på lokalplanens indvirkning på hans ejendom, og var ikke af kommunen blevet hørt som part i sagen.

I forbindelse med ejerens ønske om udvidelse af sin hobbyvirksomhed, ansøgte ejeren Roskilde kommune om køb af et af kommunens arealer, beliggende op til hans grund, men fik afslag herpå, under henvisning til ejendommens status som udlagt til offentlig anvendelse med den heraf følgende begrænsning i retten til nybyggeri og udvidelse af aktiviteterne på ejendommen.

Ejeren søgte herefter kommunen om, at kommunen skulle overtage ejendommen under henvisning til Planlovens § 48.

Kommunen nægtede overtagelse, og sagen blev indbragt for taksationskommissionen.

For taksationskommissionen fik kommunen medhold i, at der ikke forelå pligt til overtagelse af ejendommen, idet Planlovens § 48, af tak-sationskommissionen blev forstået på den måde, at en ejer af en boligejendom, beliggende i et landbrugs- og industriområde, ikke kan kræve overtagelse i henhold til Planlovens § 48, uanset at ejendommen er reserveret til offentlig anvendelse. Herved lagde taksationskommissionen vægt på, at ejendommen fortsat kunne anvendes til beboelse, og nåede frem til, at det ikke kunne anses at have juridisk betydning, at ejendommen som følge af lokalplanen ikke eller kun vanskeligt kunne sælges, og at der ikke på ejendommen kunne foretages til- eller ombygninger, så længe reservationen til offentligt formål bestod.

Sagen blev af ejeren indbragt for overtaksationskommissionen, hvor det yderligere blev påberåbt, at en reservation af ejendommen til offentlige formål uden overtagelsespligt for kommunen, udgjorde en krænkelse af ejers menneskerettigheder, en overtrædelse af Den Eu-ropæiske Menneskerettighedskonventions tillægsprotokol 1, artikel 1.

Ved overtaksationskommissionens kendelse blev Roskilde kommune pålagt overtagelsespligt.

Overtaksationskommissionen lagde til grund, at det forhold, at ejendommen må betragtes som mere eller mindre usælgelig, efter den er reserveret til offentlige formål, medfører at overtagelsespligten efter Planlovens § 48 må udløses.

Overtaksationskommissionen tog ikke stilling til, om Den Europæiske Menneskerettigheds konventions bestemmelser medførte, at kommunen blev pålagt overtagelsespligt.

Roskilde kommune har i samråd med kommunernes landsforening og Kammeradvokaten valgt, at sagen skal indbringes for Østre Landsret.

(O.taks kendelse af 9. oktober 2003, under journalnummer 4/03).

Kommentar: Overtaksationskommissionens kendelse er et brud med den sparsomme trykte retspraksis på området.

Der er ikke truffet domstolsafgørelser om spørgsmålet siden midten af firserne.

Afgørelsen fra overtaksationskommissionen, og dermed bruddet med den tidligere retspraksis, er formentlig helt korrekt, idet Den Europæiske Menneskerettighedskonventions bestemmelser om beskyttelse af ejendomsrettigheder i 1992 er blevet en integreret del af dansk ret, hvorfor de tidligere trufne afgørelser fra Østre Landsret, er truffet på et andet retsligt grundlag, end det som eksisterer i dag.

Afgørelsen stemmer nok også en del bedre overens med ”den almin-delige retsfølelse”, end de tidligere retsafgørelser, som i alt nøgtern enkelthed erklærede, at ejeren af en beboelsesejendom i princippet aldrig vil kunne kræve overtagelse af sin ejendom, så længe mulighe-den for fortsat at blive boende var til stede.

Det er undertegnede, der har ført sagen på vegne af ejeren, og det er min meget klare opfattelse under proceduren for overtaksationskommissionen, at spørgsmålet om Den Europæiske Menneskerettigheds-konvention og dennes betydning som illustreret ved en sag, hvor staten Sverige var blevet dømt til at betale en betydelig erstatning i en sag, der på mange måder minder om denne, havde en stor om end uudtalt indflydelse på overtaksationskommissionens medlemmer. Dog må det konstateres, at overtaksationskommission har truffet afgørelsen med stemmeflertallet 3/2, og at den juridiske dommer havde stemt imod afgørelsen.

Kommunernes Landsforening har den opfattelse, at sagen rummer betydelige principielle elementer, og det må derfor forventes at den, uanset udfaldet ved Østre Landsret, formentlig først finder sin endelige afgørelse i Højesteret.