Lovforslag om ændring af planloven

Print

Oprettet d. 16/5 - 2005

Miljøministeren har fremsat forslag om ændring af planloven – de væsentlige elementer i forslaget er:

    - Kompetencen til at træffe afgørelser efter planlovens §35 flyttes fra amterne til kommunerne. Det drejer sig om alle afgørelser om opførsel af nye ejendomme, samt udvidelse, ombygning og ændret anvendelse af eksisterende ejendomme beliggende i landzone.
    - Der indføres pligt til nabohøringer før der udstedes landzonetilladelser.
    - Der indføres ret til at opføre medhjælper- og aftægtsboliger i tilknytning til landbrugsejendomme.
    - Det maksimale bruttoetageareal for udvalgsbutikker forhøjes til 1.500 kvm.

Lovforslaget er udsendt til høring i januar 2002, og er under udvalgsbehandling.