Love m.v.: Ændring af planloven, nabohøring, landbrug etc.

Print

Oprettet d. 21/8 - 2005

Miljøministeren har fået vedtaget ændring af planloven. Det medfører følgende ændringer:

Kompetencen til at træffe afgørelse efter planlovens § 35 er flyttet til kommunerne. Det drejer sig om afgørelser om opførelse af nye ejendomme og udvidelse, ombygning og ændret anvendelse af eksisterende ejendomme beliggende i landzone. Afgørelse herom har tidligere været truffet af amterne.

Der er indført pligt til at gennemføre nabohøring før der udstedes nye landzonetilladelser.

Der er indført ret til at opføre medhjælper- og aftægtsboliger i tilknytning til landbrugsejendomme, det vil sige til etablering af nye beboelsesejendomme på landbrugsejendomme.

Der er indført mulighed for at opnå tilladelse til udvidet brug af landbrugsejendomme som ikke anvendes til landbrug, således at sådanne bygninger også vil kunne anvendes til indretning af butik med en tilknyttet bolig.

Det maksimale brutto etageareal for udvalgsbutikker er forhøjet fra 1.000 m2 til 1.500 m2.

(Lov nr. 59 af 31. maj 2002 om ændring af lov om planlægning og lov om hovedstadens udviklingsråd).