Lokalplan ugyldig på grund af manglende præcision og modstrid med gældende regionalplan

Print

Oprettet d. 20/10 - 2005

Egtved kommune tilvejebragte en lokalplan, der skulle tillade udvidelsen af en eksisterende vognmandsforretning i udkanten af en landsby.

Lokalplanen omfattede et areal på ca. 30.000 kvm., hvoraf ca. 12.500 kvm. berørte arealet indenfor landsbyzonen, den resterende del af lokalplanområdet lå i det åbne land.

Kommunen havde ud over tilvejebringelse af lokalplanen meddelt vognmandsvirksomheden landzonetilladelse til virksomhedens udvidelse.

Vejle amt havde i første omgang nedlagt veto imod lokalplanforslaget, men tilbagekaldte dette efter en besigtigelse og en konkret vurdering.

Lokalplanen blev herefter vedtaget, men blev af borgere indbragt for Naturklagenævnet til bedømmelse.

Naturklagenævnet kendte lokalplanen ugyldig af to selvstændige årsager, dels stred den mod kommuneplanen og dels stred den mod regionalplanen.

For så vidt angår kommuneplanen fandt Naturklagenævnet, at der ikke heri var indeholdt en rammebestemmelse for det område der blev omfattet af lokalplanen. Der var for den pågældende kommune ikke nogen reelle rammebestemmelser i kommuneplanen.

Kommuneplanen indeholdt ikke for det omhandlede område et areal som kunne anvendes til det foreslåede formål, idet kommuneplanen ganske enkelt ikke nævnte noget om anvendelses- og byggerimuligheder for det specifikke område, som kommunen påtænkte anvendt til lokalplanen.

Naturklagenævnet fandt derfor, at der ikke i kommuneplanen for Egtved kommune var dannet de nødvendige rammer for området, der kunne give grundlag for en lokalplanlægning, hvorfor lokalplanen var tilvejebragt uden den nødvendige dækning fra kommuneplanen, og således led af en egentlig retslig mangel, der af Naturklagenævnet blev anset som så væsentlig, at lokalplanen alene af denne grund var ugyldig.

Derudover nåede Naturklagenævnet frem til, at lokalplanen og den påtænkte udvidelse af vognmandsvirksomheden var i strid med regionplanen for området.

Efter regionplanen var området betegnet som ”værdifuldt landskab”, hvilket efter retningslinierne for anvendelse af sådanne områder, medfører at bebyggelse og anlæg kun kan opføres, hvis de er lokalt nødvendige.

Naturklagenævnet har efter en besigtigelse af området fundet, at den påtænkte udvidelse af virksomheden havde en væsentlig og negativ virkning på landskabet, samt at virksomhedens udvidelse ikke havde så stor betydning for lokalområdet, at den måtte anses for ”lokal nødvendig”

Naturklagenævnet slog endelig fast, at den ønskede udbygning af vognmandsvirksomheden, der har udløst lokalplanen, kun kan ske såfremt Vejle Amt ændrer regionplanens bestemmelser for området, Egtved kommune på baggrund heraf tilvejebringer et kommuneplantillæg med præcise rammebestemmelser, og der herefter udfærdiges en ny lokalplan.

(Afgørelse af 19. maj 2004, j.nr. 03-33/60-0059).