Grænser for uddelegering af kommuners kompetencer

Print

Oprettet d. 21/10 - 2005

Naturklagenævnet har afsagt kendelser i to forskellige sager, som afgrænser i hvor stort et omfang kommunerne kan overdrage landzonekompetencer.

I den første sag havde en virksomhed i Rønnede Kommune ansøgt om tilladelse til etablering af en parkeringsplads til campingvogne på sin ejendom. Ansøgningen som blev indgivet til Rønnede Kommune blev behandlet af Rovesta Miljø I/S, der er organiseret som et interessentskab, der med 58 kommuner og Københavns-, Vestsjællands, Stor-strøms og Roskilde Amter som interessenter, tilbyder kommunerne en række ydelser på miljøområdet, så som udførsel af tilsyn og kontrolopgaver, udarbejdelse af vandløbsplaner m.v.

Rovesta Miljø I/S gav afslag på ansøgningen om landzonetilladelse, efter en forudgående høring af regionplanmyndighederne, og under henvisning til at oplaget af campingvogne ville være skæmmende, og i øvrigt under henvisning til Roskilde Kommunes administrationsgrundlag.

Virksomheden klagede herefter til Naturklagenævnet, der ikke selvstændigt tog stilling til sagen, men hjemviste ansøgningen til fornyet behandling i Rønnede Kommune som rette myndighed. Begrundelsen herfor var, at der ikke er hjemmel i Planloven til at overdrage den ”skønsmæssige afgørelseskompetence”, altså kommunens ret til at udøve et skøn.

Naturklagenævnet havde da også efter en nærmere gennemgang af aftalegrundlaget mellem Rovesta Miljø I/S og de involverede amter og kommuner kunnet konstatere, at der ikke var sket en af tilsynsrådene godkendt overdragelse af landzonekompetencen. Det havde også været i strid med planloven.

(Naturklagenævnets afgørelse af 24. juni 2003, under journalnummer 03-31/350 026).

I den anden sag havde Thisted Kommune, i henhold til en tilladelse fra Hanstholm Kommune, givet en landzonetilladelse til opstilling af grisehytter på en ejendom, som havde arealer beliggende i begge kommuner.

Naturklagenævnet meddelte også i denne sag, at der ikke i Planloven er hjemmel til at overdrage kommunens kompetencer til at træffe afgørelser til andre myndigheder, heller ikke til en anden
kommunalbestyrelse.

Naturklagenævnet stadfæstede afgørelsen om landzonetilladelse for Thisted Kommune, men ophævede den, for den del af ejendommen som var beliggende i Hanstholm Kommune, og hjemviste denne del af sagen til behandling i den rette kommune.

(Naturklagenævnets afgørelse af 24. juni 2003, under journalnummer 03-31/760-0017).

Kommentarer: Kommunale samarbejder bliver mere og mere almindelige på flere forskellige områder, med bl.a. etablering af skattekontorer dækkende flere kommuner, og de mere eller mindre privat drevne virksomheder som Rovesta Miljø I/S er et eksempel på.

Det er en politisk afgørelse, om det skøn der individuelt fra kommune til kommune skal udøves ved borgeres ansøgning om dispensationer og bemyndigelser, skal fastholdes indenfor kommunens grænser.

Det forekommer umiddelbart at være det eneste rimelige, at sådanne skønsmæssige afgørelser træffes af de politikere som borgerne har stemt ind i kommunalbestyrelsen i den berørte kommune.
Umiddelbart forekommer det rimeligt, at man kræver af de lokalt indvalgte politikere, at det er dem selv som træffer de nødvendige afgørelser indenfor kommunens grænser.