Forslag til lov om fremme af vedvarende energi

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 14/11 - 2008

Klima- og energiministeren har fremsat lovforslag til ny VE-lov, der bl.a. indeholder en værditabsordning, som skal sikre, at der sker betaling for eventuelt værditab på fast ejendom på grund af opstilling af vindmøller.

Den 5. november 2008 fremsatte klima- og energiminister Connie Hedegaard forslag om lov til fremme af vedvarende energi (den såkaldte VE-lov), som omfatter nationale mål for en samlet kommunal planlægning for vindmøller, afregningsregler for VE-anlæg, erstatningsordning, en garantifond og en model for lokalt medejerskab. Ifølge fremsættelsesskrivelsen er det forventningen, at loven træder i kraft den 1. januar 2009.

Ud over at VE-loven har til formål at samle bestemmelser i elforsyningsloven, der særligt vedrører VE-elektricitet, indeholder forslaget 4 nye ordninger vedrørende vindmøller, der har til formål at fremme udbygningen af vindmøller ved at øge lokalinteressen for nye vindmølleprojekter.

1. Værditabsordning
For det første etableres en værditabsordning, som skal sikrer, at der sker betaling for et eventuelt værditab på fast ejendom på grund af opstilling af vindmøller. Det følger af § 6, stk. 1, at den, der ved opstilling af en eller flere vindmøller forårsager værditab på fast ejendom, skal betale herfor. Ordningen omfatter vindmøller på mere end 25 meters højde, som opstilles på land. Værditabet skal udgøre mere end 1 % af ejendommens værdi, jf. herved forslagets § 6, stk. 3.

Det er taksationsmyndighederne, der skal træffe afgørelse om værditabets størrelse på baggrund af en individuel vurdering. Imidlertid kan opstilleren af vindmøllen og grundejeren dog i stedet indgå aftale om beløbets størrelse.

Lovforslaget indeholder en orienteringspligt for den, der ønsker at opstille vindmøller. Opstilleren skal således, når der er tale om vindmøller, som kræver VVM-tilladelse efter lov om planlægning, inden for en nærmere angiven frist afholde et offentligt møde, hvor der redegøres for opstillingens konsekvenser for de omkringliggende faste ejendomme. For møller, der ikke kræver VVM-tilladelse, afholdes det offentlige møde inden 4 uger efter, at kommunen har offentliggjort afgørelse om, at VVM-tilladelse ikke er påkrævet.

Mødet indkaldes gennem annoncering i lokale aviser og skal indeholde en række nærmere fastsatte oplysninger. Af orienteringsmaterialet skal det fremgå, hvilke ejendomme, der er beliggende i en afstand af op til 6 gange højden af den planlagte mølle.

Ejere, der vurderer, at en vindmølleopstilling påfører deres ejendom et værditab, skal anmelde krav om betaling herfor til energinet.dk inden 4 uger efter det ovenfor beskrevne møde. For ejere af ejendomme, der er beliggende inden for en afstand af 6 gange højden af den planlagte vindmølle, behandles kravet om værditab uden grundejerens betaling af sagsomkostninger. For andre grundejere skal der samtidig med anmeldelse af krav betales et gebyr på 4.000 kr. pr. ejendom. Gebyret tilbagebetales, såfremt der aftales eller tilkendes værditabsbetaling.

Overskridelser af anmeldelsesfrist eller frist for indbetaling af gebyr medfører, at opstilleren af vindmøllen ikke længere er forpligtet til at betale værditab efter loven, med mindre der foreligger særlige omstændigheder.

Det følger dog af § 10, at ejere, som ikke har anmeldt krav inden udløbet af fristen på 4 uger, såfremt særlige omstændigheder taler herfor, inden 6 uger efter møllens tilslutning til det kollektive elforsyningsnet, kan anmode taksationsmyndighederne om tilladelse til at anmelde krav om betaling for værditab.

I sager, hvor taksationsmyndigheden tilkender værditabsbetaling, afholdes sagsomkostningerne af opstilleren, jf. herved § 11. Taksationsmyndighedernes og energinet.dk’s afgørelser om opstillernes pligt til annonceringsform og -indhold kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Det følger af lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelser, § 75, at reglerne om værditabserstatning har virkning for vindmøller, der tilsluttes det offentlige elforsyningsnet efter den 1. januar 2009. Bestemmelserne finder dog ikke anvendelse på møller, hvor kommunen inden den 1. marts 2009 har offentliggjort forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse på møllen, og hvor møllen nettilsluttes inden den 1. september 2010, eller hvor kommunen inden den 1. marts 2009 har offentliggjort afgørelse om, at møllen ikke er VVM-pligtig, og møllen nettilsluttes inden den 1. september 2010, eller opstilleren af møllen på havet inden den 1. marts 2009 har modtaget forundersøgelsestilladelse efter lov om elforsyning, og møllen nettilsluttes den 1. september 2010.

2. Lokalt medejerskab
For det andet opstilles der i lovforslaget en model for lokalt medejerskab gennem en køberet til vindmølleandele for lokale borgere. Det følger af § 13, at den, der opstiller en eller flere vindmøller med en højde på mindst 25 meter på land eller havvindmøller etableret uden for udbud, skal udbyde mindst 20 % af ejerandelene heri inden opstilling påbegyndes til de personer, som efter loven er berettiget til at afgive købstilbud. Disse personer er enhver person over 18 år, som ifølge Folkeregisteret har fast bopæl i en afstand af højest 4,5 km fra opstillingsstedet på det tidspunkt, hvor der er afholdt udbud. Loven indeholder i § 14 nærmere bestemmelser om, hvorledes udbudsmaterialet skal udarbejdes, og udbudsforretningen gennemføres.

3. Grøn ordning
For det tredje indføres en grøn ordning til styrkelse af lokale, landskabelige og rekreative værdier. Klima- og energiministeren opretter en grøn ordning, der kan yde tilskud til initiativer, som iværksættes for at fremme lokal accept af opstilling af nye vindmøller på land. Finansieringen til den grønne ordning sker via energinet.dk, der betaler 0,4 øre pr. kWh for de første 22.000 fuldlasttimer fra en vindmølle på land, som er nettilsluttet den 21. februar 2008 eller senere.

4. Garantifond
For det fjerde etableres en garantifond til støtte til finansiering af lokale møllelavs forundersøgelser m.v. Ifølge § 21 kan energinet.dk således træffe afgørelse om ydelse af garanti til lokale vindmøllelav eller andre lokale initiativgrupper for lån, som optages til finansiering af forundersøgelser, herunder til undersøgelser af placeringer, tekniske og økonomiske vurderinger og forberedelse af ansøgninger til myndigheder med henblik på at opstille en eller flere vindmøller.

Derudover indeholder lovforslaget en forenkling af udbudsprocessen for havvindmøller samt en justering af regler om tekniske og sikkerhedsmæssige krav til vindmøller.

(L55 – Forslag til lov om fremme af vedvarende energi af 5. november 2008)