Fejl ved visualisering i forbindelse med VVM redegørelse medførte ikke, at der skulle gennemføres ny VVM procedure

Print

Oprettet d. 23/1 - 2005

I forbindelse med opførsel af det nye butiks- og erhvervscenter kaldet Bruuns Galleri i Århus midtby, vedtog Århus Amt den 23. november 2000, regionsplan nr. 10, med den tilhørende VVM redegørelse.

I forbindelse med byggeriets opførsel i år 2002/2003 måtte der konstateres fejl i VVM redegørelsens visualiseringsmateriale.

Byggeriet kunne ses fra steder i Århus by, hvorfra det ifølge visualiseringsmaterialet ikke skulle kunne ses.

En sammenslutning af borgere fra Århus midtby, anmodede på baggrund af disse fejl Århus Amt om at ophæve beslutningen om vedtagelsen af regionalplanstillægget, og om at tilbagekalde VVM tilladelsen.

Alternativt blev det foreslået af gruppen af borgere, at amtet måtte sikre, at byggeriet blev ændret således, at det ville stemme overens med den visualisering, der fremgik af VVM redegørelsen.

Amtet afviste at lade foretage fornyet VVM procedure, hvorefter spørgsmålet blev indbragt for Naturklagenævnet.

Det måtte i forbindelse med sagen konstateres, at VVM redegørelsens visualiseringsdel indeholdt en del fejl.

Visse dele af byggeriet var i realiteten større end vist på VVM redegørelsens visualiseringsdel, og byggeriet kunne tydeligt ses fra lokaliteter, hvor det ifølge visualiseringsdelen af VVM redegørelsen burde have været umuligt.

Endvidere var byggeriet på flere af visualiseringsbillederne ikke placeret korrekt i bybilledet.

Naturklagenævnet erklærer sig enig med klagerne i, at grundlaget for vedtagelsen af regionalplanen havde været delvist mangelfuldt, idet uoverensstemmelserne mellem visualisering og projektbeskrivelsen samt det virkelige byggeri havde haft en betydning for projektets vedtagelse.

Imidlertid fandt Naturklagenævnet ikke, særligt fordi de faktuelle højder med beskrivelse af placering, byggehøjde m.v. i talmaterialet var fuldt korrekt, at manglen ved regionalplanens tilblivelse havde været så graverende, at der skulle ske fornyet vedtagelse.

(Naturklagenævnets afgørelse af 18. november 2003, under journal-nummer 03-33/700-0073).

Kommentar: Som det fremgår, var byggeriet på det tidspunkt, hvor klagerne kunne indgives, meget langt fremme, idet bygningerne stort set var færdige.

Såfremt Naturklagenævnet var nået frem til, at der skulle indhentes en ny VVM redegørelse, og tages stilling til hele lokalplanen på ny, så er der nok ingen tvivl om, at slutresultatet havde været, at byggeriet i sin faktiske form var blevet godkendt. Værdispildet ved at statuere, at et byggeri til mange hundrede millioner kroner skulle fjernes havde næsten gjort en sådan beslutning nødvendig.

Det må derfor antages, at Naturklagenævnets afgørelse kunne have været en anden, hvis byggeriet ikke havde været sat i gang, da det blev konstateret, at visualiseringen var behæftet med fejl – i hvert fald er det værd at hæfte sig ved, at Naturklagenævnet anfører at fejlene i visualiseringen kan have haft betydning for Lokalplanens vedtagelse.