Afværgepåbud kendt gyldigt - kommune endvidere berettiget til at opkræve vandafledningsafgift

Print

Oprettet d. 21/5 - 2005

En virksomhed havde siden 1912 haft en produktion, der omfattede tjære og bitumen-produkter, og som havde ført til, at der i 1970 blev givet påbud om oppumpning af vand for at afværge forurening af drikkevandet i området.

I 1996 ønskede virksomheden at ophøre med pumpningen, men amtet meddelte påbud om fortsatte afværgeforanstaltninger efter miljøbeskyttelseslovens § 69.

Påbuddet blev indbragt for Østre Landsret, og samtidig blev kommunen stævnet med påstand om, at den ikke havde ret til at opkræve vandafledningsafgift af det vand, der hidrørte fra afværgeoppumpningen.

Østre Landsret nåede frem til, at virksomheden havde pådraget sig et videregående ansvar for følgerne af forureningen, idet virksomheden siden 1920 havde vidst, at den var beliggende i et vandindvindingsområde og at den i hvert fald siden 1958 må have vidst at fenol, der indgik i produktionen, kunne forurene grundvandet, og alligevel ikke havde foretaget sig det fornødne for at sikre at tankanlæg og kloakker ikke var utætte m.m.

Retten statuerer af disse grunde, at virksomheden har handlet uagtsomt, hvorfor påbuddet om fortsat afværge-pumpning stadfæstes samtidig med at kommunen fortsat kan opkræve vandafledningsafgiften.

(Østre Landsrets dom af 30. november 2001 i sag 13. afd. B3310-96)