fagbog sagen

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 30/1 - 2005

Sagen vedrørte en strid mellem to af de store aktører på markedet for registrering/adressesøgning, nemlig medieforlaget Danmark og TDC Forlag A/S.

Medieforlaget Danmark blev stiftet i 1997 og i 1998 registreret i Er-hvervs- og Selskabsstyrelsen under navnet Medieforlaget Danmark ApS med binavnet IT-fagbogen ApS. TDC, der i en årrække havde udgivet telefonkataloger under betegnelsen TELEFONFAGBOG og senere FAGBOG og FAGBOGEN, konstaterede i 1999, at medieforlaget på internettet markedsførte et register over danske virksomheder under betegnelsen IT-Fagbogen.

Ligeledes i 1999 fik TDC ved fogedretten nedlagt forbud mod Medieforlagets anvendelse af den nævnte betegnelse i forbindelse med udgivelse af en telefonbog på internettet. Det blev samtidig forbudt
Medieforlaget at anvende betegnelsen IT-fagbogen ApS som binavn. TDC fik i 2000 registreret ordmærket FAGBOG på baggrund af indarbejdelse.

Sø- og Handelsretten stadfæstede fogedforbudet og gav TDC medhold i, at medieforlaget ikke kunne anvende IT-fagbogen som betegnelse.

Højesteret udtalte, at ordet fagbog er en artsbetegnelse og et spørgsmål om varemærkeret for TDC herefter måtte bero på, om ordet havde fået fornødent særpræg som følge af den brug, TDC havde gjort af det, jfr. Varemærkelovens § 13, stk. 3.

Det fandtes ikke godtgjort, at TDC gennem brug havde opnået eneret til at anvende ordet som varemærke. Varemærkeregistreringen var derfor sket med urette og medieforlaget havde ikke krænket nogen varemærkeret, ligesom TDCs varemærkeregistrering af ordet fagbog skulle ophæves.

Højesteret udtalte endvidere, at TDCs påstande heller ikke kunne støttes på krænkelse af Markedsføringsloven eller Anparts- og Aktie-selskabslovene. Medieforlaget blev derfor frifundet og forlagets påstande om udsletning af TDCs varemærkeregistrering blev taget til følge. Medieforlagets påstand om erstatning for tab som følge af fogedforbudet blev i mangel af nærmere dokumentation taget til følge med en skønsmæssigt fastsat erstatning på kr. 25.000,00. (Højesterets dom af 22. oktober 2003)