Varemærkeretlig brugspligt.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 25/11 - 2005

I henhold til varemærkelovens § 25 skal et registreret varemærke tages i brug inden 5 år fra afslutningen af registreringsproceduren, idet mærket ellers kan ophæves. Men hvor meget skal der egentlig til for, at der er gjort reel brug af varemærket her i landet…

Sagen vedrørte en tvist mellem 2 banker, nemlig den danske internetbank Din Bank A/S og Deutsche Bank AG. Deutsche Bank AG havde i 1995 registreret et figurmærke indeholdende ordet BANK og tallet 24, mens Din Bank A/S i 1999 havde registreret et figurmærke med de samme betegnelser. Foruden en række andre påstande nedlagde begge parter under sagen påstand om, at den anden banks varemærkeregistrering skulle udslettes.

For Din Bank A/S´ vedkommende var påstanden om udslettelse af Deutsche Bank AG´ ældre figurmærke begrundet i, at Deutsche Bank AG efter Din Bank A/S´ opfattelse ikke havde gjort reel brug af mærket.

Sø- & Handelsretten nåede indledningsvis frem til, at de 2 figurmærker ikke kunne anses for forvekslelige, hvorfor Din Bank A/S allerede af denne grund blev frifundet. For så vidt angår Deutsche Bank AG nåede retten frem til, at det forhold, at det registrerede varemærke (i den registrerede form) i et enkelt tilfælde havde været anvendt overfor en kunde i Danmark og at mærket derudover i en række tilfælde havde været anvendt overfor kunder i Danmark sammen med et foranstillet ” Deutsche”, udgjorde tilstrækkelig brug til, at betingelsen i varemærkelovens § 25 var opfyldt.

(Sø- Handelsrets dom af den 17. august 2004. U2004.2774S)