Udenretligt bødeforlæg accepteret af Hempel A/S for overtrædelse af konkurrencelovens forbud mod fastsættelse af forhandlerpriser.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 24/5 - 2007

Afgørelsen illustrerer konkurrencestyrelsens generelle bødestørrelse for indførelse af konkurrencebegrænsende aftaler.

Hempel A/S havde i perioden 2003-2006 indgået konkurrencebegrænsende aftaler med grossister og forhandlere. Disse aftaler gik i hovedsagen ud på, at grossisterne og forhandlerne skulle videresælge Hempels produkter med en bestemt avance.

Der var ikke blot tale om vejledende pris- og avanceangivelser, men decideret prisfastsættelse fra Hempels side.

For at sikre den frie konkurrence til fordel for forbrugeren sætter konkurrenceloven visse begrænsninger for, hvilke aftaler en producent kan indgå med f.eks. sine forhandlere.

Lovens generelle begrænsning, vedrører blandt andet, at aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, er forbudt. Sådanne aftaler omfatter eksempelvis fastsættelse af købs- eller salgspriser eller øvrige forretningsbetingelser med bindende virkning for de efterfølgende omsætningsled.

Det er værd at bemærke, at konkurrenceloven således ikke forbyder virksomheder at aftale vejledende salgs- og avancepriser.

Også vejledende salgspriser eller avancer kan dog blive konkurrencebegrænsende (og derved forbydes), hvis ”vejledningen” reelt indebærer et forbud mod forhandlerens selvstændige prisfastsættelse.

Efter loven straffes både juridiske og fysiske personer for forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse af loven. Da Hempel A/S er en juridisk enhed/person, korrigeres bødens størrelse under hensyntagen til enhedens omsætning for året forud for udstedelsen af bødeforlægget.

Hempel A/S vedtog en bøde på 2 millioner kroner.

(Konkurrencerådets afgørelse af 28. februar 2007.)