Rækkevidde og opgørelse af konventionalbod ved overtrædelse af kundeklausul.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 23/11 - 2005

Der har i lang tid hersket uklarhed om, hvorvidt konkurrence- og kundeklausuler indgået efter ”de gamle” regler fra før juni 1999 fortsat kan håndhæves i overensstemmelse med deres indhold, hvis der er sket efterfølgende ændringer i parternes kontrakt…

En driftsleder påtog sig i forbindelse med sin ansættelse den 1. februar 1999 en kundeklausul, hvor boden for overtrædelse var fastsat til 100.000 kr. Ved tillæg af 15. september 2000 og 29. maj 2002 til ansættelseskontrakten blev driftslederens ansvarsområde udstrakt til først hele Vestsjælland og derefter hele Sjælland. Den 17. oktober 2002 fratrådte driftslederen efter eget ønske sin stilling. Fra 15. til den 30. september 2003 opsagde 12 af arbejdsgiverens kunder deres kontrakter. Driftslederen erkendte, at han havde rettet henvendelse til kunderne og indgået kontrakter med dem og et selskab, som han var medstifter af og direktør for. Selv om kontraktstillæggene var indgået efter den 15. juli 1999, hvor funktionærlovens regler om konkurrenceklausuler blev ændret, fandtes kundeklausulen i kontrakten af 1. februar 1999 også at gælde for de udvidelser, der blev aftalt mellem parterne den 15. september 2000 og den 29. maj 2002. Aftalen ændredes ikke af den senere vedtagne ændring af funktionærlovens § 18 og af den nye § 18 a. Driftslederen blev derfor dømt til at betale 100.000 kr. i bod til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren havde krævet 100.000 kr. pr. kunde, men fik ikke medhold heri, da klausulens bodsbestemmelse var uklart formuleret, hvorfor arbejdsgiveren som koncipist måtte bære risikoen for aftalens uklarhed.

Østre Landsrets dom af den 7. oktober 2004.