Retten i første instans - afvisning af begæring fra AUDI AG om registrering af TDI som eu-varemærke

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 4/3 - 2005

Retten i første instans har opretholdt en afgørelse fra OHIM om at afvise registrering af TDI (et akronym for ”turbo diesel injektion”) som eu-varemærke. Retten bekræftede herved en række principper vedrørende mærker, der består af akronymer og fandt, at TDI-mærket manglede særpræg.

I sit krav for retten anerkendte AUDI at TDI-mærket var et akronym for ”turbo diesel injektion” eller ”turbo direkte injektion”. AUDI argumenterede imidlertid for, at den gennemsnitlige forbruger ikke umiddelbart og uden nærmere eftertanke ville få denne association. AUDI hævdede således, at bogstaverne T, D og I ikke har nogen specifik betydning som initialer og at TDI i sig selv kunne have to forskellige betydninger.

AUDI hævdede ligeledes at TDI havde opnået særpræg gennem brug og at der ikke var behov for at holde det til disposition til brug for AUDIs konkurrenter.

Retten afslog som sagt AUDIs krav og opretholdt OHIMs afgørelse om at afvise registrering. Retten bemærkede, at årsagerne til at nægte registrering ikke beror på om der er et reelt aktuelt og seriøst behov for at et mærke er til rådighed. Snarere ville det spørgsmål der skulle besvares være, om der ud fra den relevante offentligheds synspunkt ville være en tilstrækkelig direkte og specifik association mellem mærket og karakteristikaene for de varer eller serviceydelser registreringen søges for.

Retten bekræftede at når et mærke består af en kombination af bogstaver i form af et akronym, skal mærket vurderes som en helhed. Det var derfor irrelevant om de enkelte bogstaver i mærket havde en specifik mening eller ej. Retten bemærkede, at det forhold, at TDI kunne have to forskellige betydninger, ligeledes var irrelevant. Registrering kan nægtes, hvis blot een af mærkets mulige betydninger identificerer en egenskab eller et særpræg ved de varer eller
tjenesteydelser, mærket vedrører, således som det var tilfældet i den foreliggende sag.

AUDIs påstande om at TDI havde opnået særpræg gennem brug blev ligeledes afvist af retten. Retten fandt at en undersøgelse i Tyskland ikke udgjorde tilstrækkelig dokumentation til at fastslå, at mærket havde opnået særpræg, eftersom TDI var deskriptivt for de relevante varer og services i hele den europæiske union. (Eu-unionen – 13. fe-bruar 2004).