Ret til kontrolundersøgelse - Trio Plast Nyborg A/S mod Konkurrencestyrelsen

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 5/8 - 2005

Ved ovenstående afgørelse har Højesteret truffet den så vidt ses første danske afgørelse om konkurren-cemyndighedernes ret til at iværksætte kontrolunder-søgelser. Sagen udsprang af en beslutning fra EU-kommissionen af 16. august 2001 om at iværksætte en kontrolundersøgelse hos Trio Plast og selskabets dat-terselskaber for at undersøge, om selskabet havde del-taget i konkurrencebegrænsende aftaler eller sam-ordnet praksis med andre virksomheder, der producerer plastik- film til industriel- eller landbrugsmæssig brug.

På baggrund af EU-Kommissionens beslutning, anmod-ede Konkurrencestyrelsen den 22. august 2001 retten i Nyborg om en kendelse om, at repræsentanter fra Kon-kurrencestyrelsen skulle have adgang til at foretage en uvarslet kontrolundersøgelse hos virksomheden. Retten i Nyborg bestemte samme dag, at styrelsens repræ-sentanter skulle have adgang til virksomhedens lokaler og denne afgørelse blev stadfæstet af Østre Landsret den 5. oktober 2001.

Ved Højesteret gjorde virksomheden blandt andet gæld-ende, at retten ikke i forbindelse med sin afgørelse hav-de foretaget en nærmere prøvelse af,

• om gennemførelsen af kontrolundersøgelsen gik for
vidt og/eller stred mod dansk ret,
• om virksomheden burde have haft en sigtets
retsstilling,
• om virksomheden ikke burde være pålagt at medvirke
aktivt til kontrolundersøgelsens gennemførelse, idet
dette efter virksomhedens opfattelse stred mod prin-
cippet i den Europæiske Menneskeretskonvention om
selvinkriminering.

Højesteret udtalte imidlertid, at der ikke var grundlag for at antage, at EU-domstolens afvejning af hensyn-ene til på den ene side kommissionens beføjelser efter konkurrencereglerne og på den anden side retten til ikke at bidrage med selvinkriminering skulle stride mod nationale bestemmelser med grundlovsrang og da virksomheden i øvrigt ikke havde påberåbt sig konkrete omstændigheder, der kunne begrunde, at landsrettens kendelse var retsstridig, stadfæstede Højesteret kendelsen.

(Højesterets kendelse af 31. marts 2003)

Kommentar: Kendelsen bærer i høj grad præg af at være afgjort på et (måske lidt for) pragmatisk grundlag. Dette gælder ikke mindst ”kollisionen” mellem selvinkri-mineringsforbudet og kommissionens pålæg til virksom-heden om at medvirke aktivt til kontrolundersøgelsen. Højesteret har i hvert fald ikke forholdt sig til den selv-stændige problematik, der ligger i en retstilstand, hvor en påberåbelse af selvinkrimineringsforbudet bliver ens-betydende med en indrømmelse af, at virksomheden har begået ulovligheder.