Præjudiciel afgørelse fra EF-Domstolen vedrørende konsumption af ophavsrettigheder

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 25/9 - 2005

EU-domstolen har den 12. september 2006 afsagt dom i anledning af en anmodning fra Østre Landsret om en præjudiciel afgørelse angående forståelsen af det EU-direktiv, der bl.a. ligger til grund for Ophavsretslovens § 19.

Ophavsretslovens § 19 fastslår, at når et eksemplar af et værk med ophavsmandens samtykke er solgt eller på anden måde overdraget til andre indenfor det europæiske økonomiske samarbejdsområde, må eksemplaret spredes videre.

Denne såkaldte konsumptionsregel (sådan kaldet, fordi ophavsmandens ret til at råde over sit værk ”opsluges” eller konsumeres, når værket første gang er overdraget) gælder, som det fremgår af teksten, kun for værker, der er sat i omløb inden for EØS-området – eller sagt med andre ord er der ikke ret til uden ophavsmandens samtykke at videresprede (sælge eller på anden måde overdrage) værker – f.eks. DVD-film eller bøger – som er indkøbt uden for EØS-området.

Der gælder altså et såkaldt regionalt konsumptionsprincip – i modsætning til det globale konsumptionsprincip, som forfægtes i visse lande uden for EØS-området, således som det også var tilfældet for Danmarks vedkommende før lovændringen i 2002.

Den præjudicielle forespørgsel var foranlediget af en sag ved Østre Landsret mellem virksomheden Laserdisken ApS og Kulturministeriet, hvorunder Laserdisken ApS gjorde gældende, at den direktivbestemmelse, der ligger til grund for førnævnte bestemmelse i Ophavsretsloven, skulle være ugyldig eller i øvrigt i strid med internationale aftaler m.v.

EU-domstolen nåede – formentlig ikke overraskende – frem til, at den relevante bestemmelse i Direktiv 2001/29/EF ikke er ugyldig, og at bestemmelsen måtte forstås således, at den er til hinder for, at en medlemsstat i sin lovgivning kan bibeholde bestemmelser om global/international konsumption.

EU-domstolen fandt således, at direktivets bestemmelse er velbegrundet, og at der ikke i relation til fællesskabslovgivningen består nogen pligt til at tage hensyn til princippet om fri global konkurrence, ligesom et anbringende om, at begrænsningen udgjorde en tilsidesættelse af ytringsfriheden, også blev tilsidesat.

EU-domstolens dom (Store Afdeling) af 12.09.2006