Pligt til ligebehandling gælder i enhver ansættelsesretlig relation.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 19/12 - 2006

Forhåndsafslag på ansøgning begrundet i virksomhedens manglende faciliteter til at have både mænd og kvinder på arbejdspladsen i strid med ligebehandlingsloven på trods af element af undskyldelighed.

I denne sag havde Arbejdsgiver (AG) oprettet et antal stillingsopslag på Arbejdsformidlingens jobbank på nettet, hvori man søgte henholdsvis 2 lagermedarbejdere til fastansættelse og 6 lagermedarbejdere i en tidsbegrænset stilling med henblik på juleassistance. Arbejdstager (AT) reflekterede på annoncen, og modtog efterfølgende et afslag med den begrundelse, at AGs faciliteter ikke var til at have både kvinder og mænd på arbejdspladsen.

Det var ubestridt, at AT var kvalificeret til jobbet, at afslaget alene var begrundet i at AT var kvinde og at det derfor udgjorde et brud på ligebehandlingsloven.

Efter at ATs fagforening rettede henvendelse til AG, som dermed blev klar over sin vildfarelse, fremsatte denne tilbud om, at AT alligevel kunne blive ansat i stillingen, ligesom man tilbød at betale en godtgørelse på kr. 15.000 i erkendelse af, at man uforvarende var kommet til at overtræde gældende lovgivning. Dette formildede imidlertid ikke ATs fagforening, som anlagde sag for overtrædelse af ligebehandlingsloven med påstand om betaling af en godtgørelse på knap kr. 150.000, svarende til 39 ugers løn.

Under sagen forklarede en ansat hos AG, at hun havde troet det var lovkrav, at der skulle være separate omklædningsfaciliteter for mænd og kvinder såfremt man har ansatte af begge køn. AG forklarede videre, at arbejdspladsen generelt ikke var kvindefjendsk, og at 80% af alle ansatte var kvinder.

Sø- og Handelsretten tilkendte AT en godtgørelse på kr. 25.000 med den begrundelse, at det var hævet over enhver tvivl at ATs rettigheder var blevet krænket, og at det forhold at AG havde misforstået reglerne ikke var en undskyldelig vildfarelse, som kunne føre til en anden vurdering, men bestemte samtidig at ingen af parterne skulle betale omkostninger til den anden part.

(Sø- & Handelsrettens dom af 20. november 2006. Afgørelsen kan læses her i sin fulde tekst:
http://www.domstol.dk/Default.aspx?id=16692&recordid16692=714)

Kommentar:

Afgørelsen demonstrerer, at arbejdsgiveren har pligt til at ligebehandle mænd og kvinder i enhver ansættelsesretlig relation. Pligten er, på nær enkelte undtagelser, ubetinget.

Der foreligger ikke nogen fast praksis for udmålingen af bod i sager som denne, men det forekommer rimeligt at beløbet er fastsat relativt lavt, under hensyn til sagens faktiske omstændigheder. Omvendt er det ikke utænkeligt, at beløbet sættes væsentligt højere i sager, hvor forskelsbehandlingen er et udtryk for en mere forsætlig handling fra arbejdsgiverside. Omkostningsafgørelsen kan dog diskuteres, idet man for så vidt kan argumentere for, at det egentlig havde været rimeligt at pålægge sagsøger – der jo kun fik tilkendt et væsentligt mindre beløb end krævet – at betale omkostninger til den uheldige AG, der fik en omfangsrig sag på halsen alene under hensyn til, at ATs fagforening havde et ønske om at få fastlagt et godtgørelsesniveau.