Ophævelse af fogedforbud på grund af passivitet.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 17/11 - 2005

Fogedforbudet er en mulighed hvis man har brug for i hast at sikre en rettighed m.v. mod misbrug. Hvad kan der ske, hvis man er langsom med at begære det?

Virksomheden Jørgen Nørgaard A/S – indehaver den velkendte forretning Nørgaard på Strøget – havde siden 1967 produceret og solgt en ribstrikket T-shirt No. 101, der siden var udstillet på Nationalmuseet i Brede og som indgik i det Danske Kunstindustrimuseums permanente samling.

I december 2001 blev Nørgaard opmærksom på, at en anden virksomhed, Rebecca Mode, markedsførte en T-shirt, som efter Nørgaards opfattelse var en efterligning af den af Nørgaard producerede T-shirt.

Nørgaard rettede derfor ved breve af henholdsvis 10. december 2001 og 10. januar 2002 henvendelse til Rebecca Mode med krav om, at sidstnævnte skulle ophøre med produktion og salg af nævnte T-shirts.

Da henvendelsen ikke førte til det ønskede resultat indgav Nørgaard den 30. juni 2003 begæring til Fogedretten om nedlæggelse af forbud overfor Rebecca Modes T-shirts.

Fogedforbudet samt beslaglæggelse af de af påstanden omfattede T-shirts blev herefter gennemført ved Københavns Byret, hvis kendelse efterfølgende blev indbragt for Landsretten.

Landsretten fandt imidlertid, at det betydelige tidsrum, der var forløbet mellem Nørgaards oprindelige henvendelser til Rebecca Mode, og det tidspunkt hvor forbudsbegæringen blev indgivet, i sig selv bevirkede, at forbudsbetingelsen i Retsplejelovens § 642, nr. 3 (om, at fogedforbud er nødvendigt, fordi formålet forspildes, med retstab til følge, hvis rekvirenten henvises til at gøre sin ret gældende ved almindelig rettergang) ikke var opfyldt i den konkrete sag. Landsretten tog således ikke stilling til, hvor vidt der rent faktisk forelå en krænkelse, men ophævede forbudet alene med henvisning til rekvirentens langsommelighed.

(Østre Landsrets kendelse af 3. juni 2004 – UFR2004)