Ophavsret - Arkitektoniske værdier - erstatning

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 24/2 - 2005

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt nogle skitseforslag og et dispositionsforslag til en bygning måtte anses for et selvstændigt arkitektonisk værk, som nyder beskyttelse efter ophavsretslovens § 1.

I begyndelsen af 1994 indledtes et byggeprojekt i Birkerød, i hvilken forbindelse arkitektfirmaet A udarbejdede nogle skitseforslag, der senere resulterede i et projektforslag over en kontorbygning med ”fingre”. Herefter blev byggeprojektet stillet i bero.

Et erhvervsinvesteringsselskab erhvervede i april 1995 byggegrunden, og i maj måned udarbejdede et andet arkitektfirma B et forslag til bebyggelse af grunden. Af tegningerne fremgik, at bygningen var skitseret som en buet bygning med ”fingre”.

I begyndelsen af 1995 deltog A atter i byggeprojektet med blandt andet teknisk rådgivning og tog i den forbindelse forbehold for ophavsretten omkring projektet.

Da bygningen var opført, anlagde A sag mod henholdsvis erhvervsinvesteringsselskabet og B, med påstand om, at erhvervsinvesteringsselskabet og B skulle anerkende, at bygningen var et ulovligt plagiat i medfør af ophavsretsloven, at erhvervsinvesteringsselskabet og B i den anledning tilpligtedes at betale erstatning til A, samt erhvervsinvesteringsselskabet, og at B skulle udlevere samtlige tegninger og kopier heraf over bygningen.

Til brug for sagen blev der indhentet en syns- og skønserklæring, i hvilken der blev lagt til grund, at A´s tegningsmateriale var udtryk for et selvstændigt skabende værk, og at de af B udarbejdede tegninger ikke kunne være tegnet uden kendskab til A´s dispositionsforslag. Østre Landsret fandt efter en helhedsvurdering, at A´s dispositionsforslag til bygningen udgjorde et selvstændigt arkitektonisk værk, som nød beskyttelse efter ophavsretslovens § 1.

Landsretten fandt endvidere, at erhvervsinvesteringsselskabets og B´s materiale på alle væsentlige punkter havde en slående lighed med A´s tegningsmateriale, og at tegningerne ikke kunne være tilblevet uden kendskab til A´s tegningsmateriale. Det blev således fastslået, at A´s tegninger havde ligget til grund for erhvervsinvesteringsselskabets og B´s senere projekt, og at erhvervsinvesteringsselskabet og P havde krænket A´s ophavsret.

Landsretten udtalte yderligere, at en honoraraftale indgået af parterne ikke medførte, at A havde overdraget sin ophavsret til projektet eller havde fraskrevet sin ret hertil. På baggrund heraf blev erhvervsinvesteringsselskabet og B pålagt at betale A erstatning, som skønsmæssigt blev fastsat til 400.000 kr. Endelig blev erhvervsinvesteringsselskabet og B tilpligtet at tilintetgøre samtlige tegninger, som var i deres besiddelse.

(Ugeskrift for Retsvæsen, U.2002.1645).