Indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 2/11 - 2005

Licitationsloven er ophævet pr. 1. September 2001.

I stedet er ikrafttrådt en ny lov ved navn Tilbudsloven, der som udgangspunkt kun gælder når offentlige bygherrer skal indhente tilbud på bygge- og anlægsopgaver under tærskelværdierne i EU's udbudsregler. Private bygherrer har dog mulighed for at bruge lovens regler, hvis de ønsker det.

Med den nye lov får private forbrugere mulighed for at indhente flere end de to tilbud, det hidtil har været lovligt at indhente.

For offentlige bygherrer sker en række ændringer. Der bliver indført et nyt tildelingskriterium, det økonomisk mest fordelagtige bud, som det kendes fra udbudsreglerne.

Der vil endvidere være en øget adgang til at forhandle med de bydende. Med vedtagelsen af den nye tilbudslov kan den bygherre, der har valgt tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud, forhandle med flere tilbudsgivere. Hvis der er valgt laveste pris, kan der – som nu – kun forhandles med den, der har afgivet laveste bud.

Som noget nyt vil tvister kunne indbringes for Klagenævnet for Udbud i stedet for at være henvist til de almindelige domstole. By- og boligministerien vil i en række bekendtgørelser fastsætte nærmere regler om bl.a. adgangen til at indhente underhåndsbud og om forhandling.