Ikke overtrædelse af god markedsføringsskik at fremsende sikkerhedsdatablad om konkurrents produkt til kunder.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 25/10 - 2006

Denne sag angår spørgsmålet om hvorvidt det er lovligt for en erhvervsdrivende at sende produktbeskrivelser, der udstiller en konkurrents produkts svagheder, ud til fælles kunder.

Virksomheden A anlagde sag mod virksomhed B, idet B havde fået udarbejdet et sikkerhedsdatablad på As produkt og fremsendt det til deres fælles kunde K. Som følge heraf havde A lidt et tab på 100.000 kr.

A og B forhandlede begge plejemidler til møbelindustrien blandt andet imprægneringsmidler til møbelbranchens detailled. Indtil 2000 markedsførte A sig primært øst for Lillebælt, men fra 2000 højnede man markedsføringen vest for Lillebælt og ansatte blandt andet en sælger til at opdyrke markedet. Det imprægneringsmiddel, som A solgte, var ca. 25 % billigere end Bs. B fik i januar måned udarbejdet et sikkerhedsdatablad for As imprægneringsprodukt, som blev fremsendt til K. A var ophørt med at bruge det pågældende produkt, og produktet blev senere trukket tilbage fra markedet af producenten.

Både A og B rettede henvendelse til K, der mødtes med dem. K spurgte i den forbindelse hvilke forskelle, der begrundede den store prisforskel på produkterne. Han bad i den forbindelse A og B om at få testet deres imprægneringsmidler. K modtog sikkerhedsdatablade fra begge virksomheder, og udarbejdede på den baggrund en sammenlignende rapport, hvoraf det fremgik, at As produkt var mere sundhedsskadeligt end Bs. Som følge af at sikkerhedsdatabladet fra B var fejlbehæftet, blev der fremsendt et nyt, og der blev foretaget en ny sammenligning.

En repræsentant fra K forklarede under sagen, at han kun havde lagt oplysninger fra leverandørernes egne sikkerhedsdatablade til grund for sammenligningerne.

A gjorde under sagen gældende, at det var en overtrædelse af god markedsføringsskik og vildledningsforbudet i Markedsføringsloven, at B fik udarbejdet et sikkerhedsdatablad og uopfordret sendte det til en potentiel storkunde. Endvidere gjorde A gældende, at det var i strid med Markedsføringsloven at fremkomme med nedsættende oplysninger om konkurrenter, uanset at disse oplysninger var sande. Endelig blev det gjort gældende, at det lidte tab ikke kunne dokumenteres, hvorfor erstatningen måtte fastsættes skønsmæssigt.

B gjorde gældende, at den pågældende handling hverken var vildledende eller urigtige oplysninger, idet der var tale om videregivelse af oplysninger fra et anerkendt laboratorium. Endvidere var der ikke tale om krænkende markedsføring, plagiering af As produkt eller snyltning på As markedsføring, hvorfor god markedsføringsskik heller ikke var overtrådt. Endelig gjorde B gældende, at A ikke engang forsøgte at dokumentere det påståede tab, hvorfor A ikke kunne have krav på erstatning.

Sø- og Handelsretten anførte i sin afgørelse, at om end det var usædvanligt at udarbejde en analyse af konkurrentens produkt og videresende den til potentielle kunder, havde B ikke overtrådt god markedsføringsskik, da man ikke havde haft til hensigt at fremskaffe andet end korrekte oplysninger. Det blev på baggrund af Ks repræsentants forklaring lagt til grund, at sammenligningerne blev foretaget efter virksomhedernes egne sikkerhedsdatablade, og at det forkerte resultat i den første sammenligning, ikke kunne bebrejdes B, idet fejlen var begået hos virksomheden, der havde foretaget analysen. Idet der ikke fandtes bevist, at der var noget erstatningsgrundlag, blev B frifundet.

(Sø- og Handelsrettens dom af 13. august 2002, sag V-0067-00)