Ikke forvekslingsmulighed mellem Aalborg Industries A/S og Aalborg Engineering som ordmærker, men Aalborg Engineerings figurmærke havde for stor lighed med Aalborg Industries figurmærke.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 15/12 - 2006

Aalborg Industries A/S har gennem mange år produceret kedler. Selskabet har registreret en række varemærker, herunder Aalborg Industries som ordmærke og en trekant bestående af opstigende bobler som figurmærke.

Nogle tidligere medarbejdere hos Aalborg Industries A/S stiftede i 2000 Aalborg Engineering A/S, der beskæftigede sig med projektering af industrikedler. Aalborg Engineering registrerede en trekant, hvori løb et bøjet rør, som figurmærke.

Aalborg Industries A/S påstod i Sø- og handelsretten at såvel ordmærket Aalborg Engineering A/S som firgurmærket krænkede deres varemærkerettigheder.

Højesteret fastslog, at Aalborg Industries ikke har eneret til Aalborg for kedler, og at ordet Engineering både syns- og lydmæssigt og for så vidt angår betydning adskiller sig så meget fra Industries, at der ikke foreligger mærkelighed. Der var derfor ikke tale om en krænkelse af varemærkerettighederne for så vidt angik ordmærket.

Angående figurmærket fastslog Højesteret, at Aalborg Engineerings figurmærke efter sin udformning og typografi havde en sådan lighed med Aalborg Industries’ mærke, at der på dette punkt forelå en krænkelse af Aalborg Industries’ rettigheder.

Kommentar:
Hvis et varemærke er registreret efter varemærkeloven betyder det, at yngre varemærker der kan forveksles med det ældre mærke nægtes registrering. Om der er tale om en forvekslingsrisiko vurderes ud fra en lang række kriterier, herunder mærkernes syns- og udtalemæssige lighed, men der er altid tale om en helhedsvurdering.

Sø- og Handelsretten kom frem til, at der var en sådan lighed mellem ordmærkerne, at Aalborg Industries varemærkerettigheder var krænket, idet retten anså ordet Ålborg for at være det bærende element i begge de konkurrerende ordmærker.

Som det ses var Højesteret ikke enig i dette synspunkt. Højesteret lagde herved vægt på, at ordmærket Aalborg ikke kunne registreres alene, hvorfor det heller ikke kunne være det bærende element i selve mærket. Det måtte dermed være det efterfølgende ord der blev lagt til grund for mærkelighedsvurderingen, og den visuelle, auditive og begrebsmæssige lighed mellem Engineering og Industries var altså for lille til, at der kunne være tale om en krænkelse.

(Højesterets dom af 5. oktober 2006)