Hvornår er man berettiget til et domænenavn?

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 7/6 - 2007

Private kan lovligt anvende et domænenavn, som er næsten enslydende med det som en erhvervsdrivende anvender, medmindre det er i strid med god domænenavnsskik.

I to forskellige sager har Klagenævnet for Domænenavne truffet afgørelse om klageres ret til et domænenavn.

Sagernes kerne var, om klagerne havde ret til et domænenavn, som de brugte i erhvervsmæssig sammenhæng. Klagerne påstod, at være berettiget til domænenavnene, da de mente, at de via ibrugtagningen havde opnået varemærkeret til betegnelsen.

Den ene sag angik varemærket ”VID”, som blev brugt på klagers hjemmeside som en forkortelse for ”Vision – Idea – Design”, og ”VID” var indgraveret i flere produktserier. Indklagede, der bar fornavnet David, brugte ”vid.dk” til sin private e-mailadresse.

Den anden sag angik varemærket ”Enfant Terrible”, som var en forretning der solgte børnetøj. Indklagede havde oprettet en hjemmeside ved samme navn, hvor han lagde billeder ind af sin datter, så familien kunne følge med via Internettet, og hvorfra han solgte datterens aflagte tøj.

Klagenævnet for Domænenavne udtalte i begge sager, at klagerne havde opnået ret til domænenavnene.
Klagerne var derfor som udgangspunkt beskyttet imod, at andre erhvervsdrivende gjorde brug af disse eller lignende betegnelser på en måde, som kunne skabe forveksling. De indklagede drev ikke erhvervsmæssig virksomhed, og deres hjemmesider udgjorde derfor ikke en krænkelse af klagernes kendetegnsrettigheder.

Selv om de ikke udgjorde en krænkelse af klagernes kendetegnsrettigheder, måtte domænenavnene ikke anvendes på en måde, som ville være illoyal. Dette betegnes som god domænenavnsskik.

I sagen om varemærket ”Enfant Terrible” havde klager ikke godtgjort, at indklagede havde været vidende om klagerens virksomhed, og derfor ville anvende navnet for egen vindings skyld. Klagenævnet udtalte også, at indklagede havde en loyal og anerkendelsesværdig interesse i at anvende navnet til en hjemmeside om hans datter.

I sagen om varemærket ”VID” lagde Klagenævnet vægt på, at navnet var blevet anvendt i næsten 10 år, uden at det havde givet anledning til forveksling mellem ”VID” og ”vid.dk”. Tillige blev der lagt vægt på, at ”VID” indgik i indklagedes fornavn ”David” og at ”VID” som bydeform af verbet ”vide” er et helt almindeligt og meget anvendt ord. Klagenævnet mente derfor ikke, at klagerens interesse, i at få overført domænenavnet ”vid.dk” til sig, var større end indklagedes interesse i at fastholde registreringen af domænenavnet.

På den baggrund fastslog Klagenævnet, at domænenavnene i de to sager ikke var blevet anvendt i strid med god domænenavnsskik, og klagerne kunne derfor ikke få overdraget domænenavnene.

Klagenævnet for Domænenavne J. nr.: 1050 og 1093 afsagt 14. marts 2007.

Kommentar

Markedsføringsloven § 18 har følgende indhold:

”§ 18. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lignende, som ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres.”

Grunden til at denne bestemmelse ikke kunne anvendes i de to ovenfor nævnte sager var, at de to indklagede ikke var erhvervsdrivende men blot to private (privat hjemmeside, privat e-mailadresse). Forudsætningen for at § 18 kan anvendes er, at der skal være tale om en erhvervsdrivende, der anvender forretningskendetegn eller lignende, som tilhører en anden forretningsdrivende, der har opnået ret hertil.

Det er klager, der skal bevise, at indklagede har brugt domænenavnet i strid med klagerens kendetegnsrettigheder. Ligeledes er det klager, der skal bevise, at indklagede har anvendt kendetegnet på en illoyal måde. Kan klager ikke bevise dette, vil han ikke få overdraget rettighederne til domænenavnet.