Grenaa Kommune - overtrædelse af udbudsreglerne

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 9/6 - 2005

I forbindelse med et konkret udbud af toiletprodukter har konkurrencestyrelsen vurderet, at Grenaa Kommune på flere områder ikke har levet op til udbudsreglerne i forbindelse med, at Grenaa Kommune som led i et samarbejde mellem flere kommuner udbød en rammeaftale om indkøb af en række toiletprodukter.

Indkøbene blev udbudt nationalt.

Brancheorganisationen Medicoindustrien klagede til Konkurrencestyrelsen over en række forskellige forhold i udbudsmaterialet. Der blev bl.a. klaget over, at kommunen ikke havde haft aftalen i EU-udbud, at kommu-nen havde taget nogle forbehold, samt at der ikke ville blive udsendt spørgsmål og svar til tilbudsgiverne.

Af udbudsmaterialet fremgik det, at kommunen ville indgå en rammeaf-tale, som skulle løbe over en 4-årig periode. Kommunen anslog i den forbindelse, at der årligt ville blive indkøbt for ca. 1 mio. kr. ekskl. moms.

Endvidere havde kommunen i udbudsmaterialet angivet, at kommunen ville tildele ordren til det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Som delkriterier havde kommunen valgt pris og kvalitet. Kommunen havde dog samtidigt forbeholdt sig retten til frit at vælge mellem de modtagede tilbud eller eventuelt at forkaste samtlige tilbud.
Endelig fremgik det af udbudsmaterialet, at man ikke ville sende spørgsmål og svar vedrørende udbudsmaterialet til alle tilbudsgivere.

Kontraktværdien:
Det følger af vareindkøbsdirektivet, at man ved beregningen af en indkøbsaftales kontraktværdi skal se på den samlede værdi af aftalen over hele aftalens løbetid. Aftaler med en kontraktværdi over den i vareind-købsdirektivet aktuelle tærskelværdi skal i EU-udbud. Tærskelværdien for amtskommunale og kommunale indkøbskontrakter er i 2004 og 2005 1.760.949 kr.

Styrelsen fandt, at rammeaftalens anslåede samlede værdi lå på ca. 4 mio. kr., og aftalen burde derfor have været i EU-udbud.

Forbeholdene:
Det følger af vareindkøbsdirektivet, at en ordregiver skal tildele en ordre efter kriteriet ”laveste pris” eller ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Andre tildelingskriterier er ikke acceptable. Klagenævnet for Udbud har således i en kendelse af 16. juli 1999 slået fast, at et forbehold, hvorefter den ordregivende myndighed forbeholdt sig retten til frit at vælge mellem alle tilbud, strider mod tjenesteydelsesdirektivets bestemmelser om tildeling og ligebehandling.

Ifølge vareindkøbsdirektivet kan en ordregivende myndighed vælge ikke at tildele en udbudt kontrakt eller eventuelt at gøre proceduren om. Det følger dog af praksis, at en ordregivende myndigheds annullation af et udbud skal kunne begrundes sagligt. Klagenævnet for Udbud og Vestre Landsret har således fastslået, at en udbyders forbehold om frit at kunne annullere et udbud strider mod vareindkøbsdirektivet.
Styrelsen vurderede på denne baggrund, at kommunens forbehold stred mod udbudsreglerne.

Supplerende oplysninger:
Alle potentielle tilbudsgivere skal have nøjagtig de samme oplysninger om forhold af betydning for afgivelsen af tilbud. Det følger af Klagenævnet for Udbuds praksis. Skriftlige spørgsmål og et skriftligt svar skal der-for sendes til alle de virksomheder, der har fået tilsendt udbudsmaterialet.

Da kommunen ikke levede op til dette krav, fandt styrelsen, at udbuds-materialet ikke var i overensstemmelse med princippet om ligebehandling af tilbudsgivere.
Kommunen besluttede herefter at annullere udbuddet og afholde EU-udbud.

(Kilde: Konkurrencestyrelsen)