Flere virksomheders fælles IT system.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 15/11 - 2005

Konkurrenceankenævnet stadfæster konkurrencerådets afgørelse om påbud til Bestseller A/S vedrørende omlægning af fælles IT system.

Den påklagede afgørelse var truffet af konkurrencerådet i august 2003 og bestemte, at Bestseller A/S´ aftale med en række selvstændige konceptbutikker for så vidt angik blandt andet butikkernes indberetning af salgspriser og dækningsbidrag gennem et fælles IT system, udgjorde en konkurrencebegrænsning i medfør af konkurrencelovens § 6, stk. 1, ligesom betingelserne for at meddele individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens § 8, stk. 1 ikke var opfyldt.

Afgørelsen angik desuden Bestseller A/S´ aftalevilkår, hvorefter konceptbutikkerne forpligtigede sig til at overholde vejledende priser og bestemmelser, herunder ved salg af varer mellem de enkelte konceptbutikker.

Idet Bestseller A/S på forhånd havde meddelt, at selskabet ville efterkomme de nævnte påbud omkring vejledende priser, henholdsvis ”interne” salgspriser, vedrørte sagen for Konkurrencenævnet alene spørgsmålet om indretningen af IT systemet.

I lighed med Rådet fandt Konkurrenceankenævnet, at forbudet mod vertikal prisbinding var omfattet af forbudet i § 6, stk. 1, uanset virksomhedsstørrelse og markedsandel.

Ankenævnet var derfor af den opfattelse, at der var sådan en forbindelse mellem de hidtidige bindende videresalgspriser og den fortsatte løbende indberetning af økonomiske oplysninger fra de selvstændige detailhandlere, at Bestseller A/S derfor kunne følge den enkelte virksomheds faktiske salgspriser og dækningsbidrag, ligesom indberetningsordningen måtte anses for at indeholde en sådan pristilkendegivelse, som er omfattet af forbudet om vertikal prisbinding.

Ankenævnet tiltrådte derfor, at indberetningsordningen – uanset dens markedsmæssige betydning eller mangel herpå – var omfattet af lovens forbud mod vertikal prisbinding.

Ankenævnet tiltrådte herefter, at det var påbudt Bestseller A/S at ændre det fælles IT system så de selvstændige konceptbutikker ophørte med at indberette deres dækningsbidrag og deres salgspriser ved indberetning af samlet omsætning fordelt på de enkelte varenumre.

(Konkurrenceankenævnets afgørelse af den 27. oktober 2004)