Erstatning for tab som følge af konkurrencebegrænsende samordnet praksis.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 18/11 - 2005

Mange små og mellemstore virksomheder tror, at konkurrenceloven kun er interessant hvis man er en stor virksomhed. Som nedenstående afgørelse viser, er det ikke en korrekt opfattelse.

Nogle leverandører af hårde hvidevarer, bl.a. Gram og Blomberg, havde en samordnet praksis hvorefter de opkrævede et såkaldt omkostningstillæg på 100 kr. pr. enhed for levering til en anden momsregistreret virksomhed end bestillerens. Denne praksis blev anvendt over for E. E drev forretning med at sælge hårde hvidevarer til elinstallatører og reparatører. E indkøbte imidlertid ikke varerne direkte, men gennem H, som var medlem af indkøbsforeningen ED, som E ikke selv var medlem af.

Efter klage fra E, meddelte Konkurrencerådet meddelte leverandørerne at vedtagelsen og den samordnede praksis om omkostningstillæg for transport var omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1 og 3, og § 6, stk. 2, nr. 4, der forbyder konkurrencebegrænsende aftaler og samordnet praksis der består i anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for samhandelspartnere som derved stilles ringere i konkurrencen. De sagsøgte blev påbudt omgående at ophæve den samordnede praksis om omkostningstillæg for transport, ligesom deres brancheforening blev påbudt at tilbagekalde vedtagelsen.

Retten lagde til grund at E bestilte varerne direkte hos de pågældende leverandører, og at disse var bekendt med at E var den egentlige køber selv om salget skete til H gennem ED. E kunne derfor rejse krav om erstatning over for leverandørerne. Det var godtgjort at leverandørerne efter en samordnet praksis alene havde opkrævet omkostningstillægget af momsregistrerede kunder der ikke deltog i et kædesamarbejde. Da det ikke var godtgjort at tillægget afspejlede leverandørernes omkostninger, og da tillægget efter en samordnet praksis alene var pålagt kunder der ikke var medlem af en kæde, var leverandørernes tillæg som anført af Konkurrencerådet i strid med konkurrenceloven.

Da leverandørerne havde handlet ansvarspådragende ved uretmæssigt at opkræve E tillægget på 100 kr. pr. leveret enhed, som E ikke havde overvæltet på kunderne, skulle de erstatte E's tab (der samlet var på over kr. 200.000) som følge af deres opkrævning af tillægget.

(Sø- & Handelsretten af den 3. oktober 2004 – UfR2004.2600S)