Danske Arkitektvirksomheder mod Albertslund Boligselskab og Vridsløselille Andelsboligforening

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 27/6 - 2006

Sagen vedrørte et udbud angående renovering af et større antal etagehuse, som Albertslund Boligselskab og Vridsløselille Andelsboligforening (herefter ”de indklagede”) havde udbudt ved udbudsbekendtgørelse af 5. september 2005 i overensstemmelse med Direktiv 2004/18/EF (EU Udbudsdirektivet).

Ved udløbet af fristen for anmodning om prækvalifikation havde 19 konsortier anmodet om prækvalifikation, og udbyderne besluttede den 28. oktober 2005 at prækvalificere 5 konsortier, herunder et konsortium bestående af virksomheder, der havde rådgivet indklagede i forbindelse med udbuddet.

Udbudsbetingelserne blev udsendt den 4. november 2005, og den 22. december 2005 besluttede udbyderne at indgå kontrakt med bl.a. det konsortium, der også havde virket som rådgivere.

Den 23. december 2005 indgav Danske Arkitektvirksomheder, som er brancheorganisation for alle de virksomheder, der var prækvalificerede, klage til Klagenævnet for Udbud, idet klageren samtidig fremsatte anmodning om, at klagen skulle tillægges opsættende virkning. Dette blev dog afvist af klagenævnet, og klagen blev herefter behandlet på et møde den 23. marts 2006.

Klagesagen angik en række påstande, nemlig dels at indklagede havde handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 2 og det EU retlige ligebehandlingsprincip ved at prækvalificere virksomheder, der havde rådgivet de indklagede i forbindelse med udbuddet, dels en påstand om, at klagenævnet skulle annullere den pågældende beslutning. Endelig besluttede klagenævnet af egen drift at behandle spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede havde handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 53, stk. 2, ved i forbindelse med tildelingskriteriet ”det økonomiske mest fordelagtige tilbud” at have vægtet de fastsatte underkriterier, pris, kvalitet og proces/organisation med 30-50 %, 30-50 % og 10-30 %, idet en sådan vægtning ikke kan anses for at være en ramme med passende maksimalt udsving.

Efter behandling af klagen fik klageren medhold i den nedlagte påstand 1 og 2, idet klagenævnet i den forbindelse bl.a. udtalte, at det forhold, at det pågældende konsortium ikke havde afgivet tilbuddet med den laveste pris, ikke i sig selv var udtryk for, at konsortievirksomhederne ikke havde haft en fordel. Klagenævnet bemærkede i den forbindelse, at det pågældende konsortium afgav tilbud med den næstlaveste pris, og at det vindende tilbud lå overordentlig langt fra de øvrige 4 tilbud, som omvendt indbyrdes ikke afveg væsentlig fra hinanden. Endvidere fandt klagenævnet, at det nævnte konsortium i forbindelse med kriteriet proces og organisation havde haft en særlig fordel på grund af sit forudgående langvarige samarbejde med indklagede.

Vedrørende spørgsmål 3 var det oplyst, at de nævnte kriterier ved den endelige vurdering blev vægtet med henholdsvis 30, 50 og 20 %, og konsekvensen heraf var, at udbudsbetingelsernes oplysning om vægtning således havde været mindre informativ, end hvis de indklagede blot havde valgt at angive underkriterierne i prioriteret rækkefølge. Klagenævnet fandt derfor, at den anvendte vægtning i hvert fald under disse omstændigheder var i strid med det gennemsigtighedsprincip, der fremgår af Udbudsdirektivets artikel 53 stk. 2.

De indklagede blev endvidere pålagt at betale sagsomkostninger til klageren med kr. 75.000,00.

(Klagenævnet for Udbuds afgørelse af maj 2006)