ph-lampen.dk

Print

Oprettet d. 21/12 - 2005

En afgørelse fra Klagenævnet for Domænenavne skitserer nogle af grænserne for erhvervsmæssig brug af andres varemærker

Virksomheden Adolph A/S registrerede den 10/6 2003 domænenavnet www.ph-lampen.dk. Domænenavnet blev benyttet til en hjemmeside, hvorfra man solgte ph-lamper til detailkunder og i øvrigt gav råd om reservedele og anvendelse af lyskilder til PH-lamper.

Klageren, Louis Poulsen Lighting A/S, har siden 1925 produceret PH-lamper og antages gennem brug af betegnelsen at have opnået varemærkeret.

Fra indklagedes side var det påberåbt, at man gennem 28 år havde solgt PH-lamper og at domænenavnet indirekte også kom klageren til gode, eftersom klageren ikke selv sælger til detailkunder.

Sagen vedrørte herefter krydsfeltet mellem Varemærkelovens §§ 4 og 5 – hvor § 4 fastslår, at indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af mærket, mens § 5 omvendt fastslår, at en varemærkeret ikke giver ret til at forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af angivelser vedrørende varen eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed ect. og ej heller varemærket som sådan, når dette er nødvendigt for at angive anvendelse af en vare eller en tjenesteydelse.

Yderligere følger det af Varemærkelovens § 6, at indehaveren af en varemærkeret ikke kan forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført indenfor for de Europæiske Fællesskaber.

Det skal dog understreges, at §§ 5 og 6 ikke giver en forhandler eller en tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren.

Klagenævnet nåede herefter frem til, at brugen af domænenavnet ph-lampen.dk ikke kunne anses for nødvendigt for at kunne markedsføre PH-lamper og man fandt derfor, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet udgjorde en krænkelse af klagerens rettigheder efter Varemærkelovens § 4.

(Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 2. december 2004)