fuckseoghor.dk og fuckseoghør.dk.

Print

Oprettet d. 22/12 - 2005

Domænenavnene fuckseoghor.dk og fuckseoghør.dk skulle overdrages til klageren, da indklagedes brug af domænenavnene var egnet til at skade det renommé, som var knyttet til klagerens varemærke, ligesom brugen var utilbørlig i forhold til klageren. Et nævnsmedlem mente ikke, der var grundlag for en overdragelse til klageren.

Klageren var ejer af Aller Press A/S, der blandt andet udgav ugebladet Se og Hør, som var udkommet siden den 20. marts 1953. Klageren var endvidere indehaver af ordmærket SE OG HØR.

Indklagede oplyste, at domænenavnene fuckseoghor.dk og fuckseoghør.dk var udlånt til nogle unge mennesker, som drev en hjemmeside med et gratis debatforum, hvor folk kunne tilkendegive deres mening om ugebladet Se og Hør, og at der til hjemmesiden var tilknyttet en webshop, hvor der solgtes Fuck Se og Hør huer.

Det fremgik af sagens oplysninger, at der blev solgt en række andre produkter via hjemmesiden.

Nævnet bemærkede indledningsvist, at klageren var indehaver af det registrerede varemærke SE OG HØR, der måtte anses som velkendt her i landet. Klageren var derfor berettiget til at påtale enhver form for brug af varemærket, som var i strid med gældende dansk ret, herunder varemærkeloven og markedsføringsloven. Nævnet bemærkede hertil, at en rent privat brug af en andens varemærke imidlertid ikke i almindelighed var retsstridig, hvis brugen tjente et anerkendelsesværdig formål, og ytringsfrihedens almindelige grænser i øvrigt respekteredes.

Nævnet bemærkede videre, at domænenavnene fuckseoghør.dk og ”fuckseoghor.dk” indeholdt varemærket SE OG HØR som det dominerende element, og at såvel domænenavnene som brugen heraf både var tiltænkt og faktisk egnet til at associere til klagerens varemærke. Brugen af ordet fuck i sammenhæng med klagerens varemærke fremtrådte i den forbindelse klart som sigtende på at tilkendegive en negativ holdning til ugebladet Se og Hør.

Nævnet anførte videre, at hjemmesiden under domænenavnene fuckseoghor.dk og fuckseoghør.dk blandt andet anvendtes til et debatforum om ugebladet Se og Hør, men at der derudover – via den såkaldte Fuck Se og Hør Shop – blev udbudt salg af diverse produkter påtrykt Fuck Se og Hør. Hjemmesiden fremstod derfor ikke udelukkende som en (forbruger)kritisk hjemmeside, men også som en side med et kommercielt sigte.

Et flertal af nævnet fandt, at brugen af domænenavnene fuckseoghor.dk og fuckseoghør.dk havde erhvervsmæssig karakter, og at den var egnet til at skade det renommé, som var knyttet til klagerens varemærke, ligesom brugen fandtes utilbørlig i forhold til klageren.

Flertallet fandt derfor, at brugen af domænenavnene fuckseoghor.dk og fuckseoghør.dk indebar en overtrædelse af såvel varemærkelovens § 4, stk. 2, som markedsføringslovens § 1, og at klageren på denne baggrund – uanset, om domænenavnene anvendtes af indklagede eller af tredjemand – kunne forbyde brugen af domænenavnene fuckseoghor.dk og fuckseoghør.dk.

Èt medlem (klagenævnets forbrugerrepræsentant) kunne ikke tilslutte sig flertallets afgørelse, med den begrundelse, at det var tydeligt, at hjemmesiden ikke var erhvervet med henblik på at sælge kasketter, men med henblik på skarp kritik af klagers forretningsmetoder. Forbrugerrepræsentanten fandt det kommercielle islæt på hjemmesiden af en så begrænset karakter, at det ikke berettigede til, at registranten slettedes, især taget i betragtning de vide rammer, der lå i ytringsfriheden, og at der ikke var nogen forvekslingsrisiko med klagers virksomhed. Forbrugerrepræsentanten fandt det ydermere ikke berettiget at overføre domænenavnene til klager, idet klager ikke sås at have nogen berettiget grund til at registrere de pågældende domæner, da dette alene kunne have til formål at hindre andre i at udtrykke deres holdning om virksomheden.

Domænenavnet blev i overensstemmelse med flertallets afgørelse overført til klageren.

Afgørelsen er den første sag fra klagenævnet, hvor der er afgivet dissens.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med von Haller Advokatfirma. von Haller Advokatfirma leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.