bongoes62.dk.

Print

Oprettet d. 21/12 - 2005

Domænenavnet skulle overdrages til klageren på trods af indklagedes varemærkeret til betegnelsen Bongoes. Indklagede havde således forholdt sig passivt overfor klagerens brug af varemærket Bongoes62 og derved fortabt indsigelsesretten overfor denne brug. Nævnet lagde det bevismæssigt til grund, at indklagede ikke havde haft en loyal grund til at registrere domænenavnet.

Klageren, orkesteret Bongoes 62, ønskede at benytte domænenavnet bongoes62.dk til en hjemmeside for orkesteret, men var forhindret heri, da indklagede havde registreret domænenavnet i 2001.

Indklagede var ligesom sin bror, Birger Jepsen, medlem af orkesteret Bongoes og havde oplyst, at domænenavnet bongoes62.dk var registreret med det formål at markedsføre og beskytte orkesteret Bongoes. Orkesteret Bongoes blev stiftet i starten af 1960erne af nogle af klagerens medlemmer. Disse medlemmer udtrådte senere af orkesteret, som blev videreført af blandt andet indklagede og Birger Jepsen.

Birger Jepsen stiftede senere – i 1985 - orkesteret Bongoes 62 sammen med nogle af de oprindelige medlemmer af Bongoes. Birger Jepsen var medlem af såvel Bongoes som Bongoes62 indtil 2001, hvor han ophørte som medlem af Bongoes62. Parterne i sagen var uenige om baggrunden for ophøret af Birger Jepsens medlemskab, der dog umiddelbart syntes at være begrundet i uoverensstemmelser mellem Birger Jepsen og de resterende medlemmer af orkesteret.

Indklagede havde i juni 2002 sammen med Birger Jepsen fået registreret ordmærket BONGOES som varemærke. Denne varemærkeregistrering blev efterfølgende ophævet efter indsigelser fra klageren.

Klageren fik i oktober 2002 registreret et figurmærke indeholdende teksten Bongoes 62. Denne varemærkeregistrering blev dog ophævet efter indsigelser fra indklagede og Birger Jepsen, idet Patent- og Varemærkestyrelsen fandt, at indklagede og Birger Jepsen havde en ældre varemærkeret til betegnelsen BONGOES.

Nævnet bemærkede indledningsvist, at det på baggrund af sagens oplysninger måtte lægges til grund, at orkesteret Bongoes, som indklagede og Birger Jepsen var medindehavere af, havde varemærkeret til betegnelsen Bongoes, for så vidt angik underholdningsvirksomhed, og at orkesteret dermed som udgangspunkt var eneberettiget til at gøre brug af betegnelsen Bongoes og hermed forvekslelige betegnelser i forbindelse med underholdningsvirksomhed.

Nævnet anførte herefter, at klageren ifølge det oplyste havde gjort erhvervsmæssig brug af betegnelsen Bongoes 62 siden 1985. Da betegnelsen Bongoes62 havde tilstrækkeligt særpræg til at opnå varemærkebeskyttelse, havde klageren ved denne brug opnået varemærkeret til betegnelsen Bongoes 62 gennem ibrugtagning.

Nævnet bemærkede videre, at varemærket Bongoes var indeholdt i klagerens varemærke som det mest dominerende og særprægede element, og at varemærket Bongoes 62 dermed var forveksleligt med varemærket Bongoes. Klagerens brug af betegnelsen Bongoes 62 i forbindelse med underholdningsvirksomhed var derfor umiddelbart i strid med orkesteret Bongoes varemærkeret.

Nævnet konstaterede imidlertid, at det var oplyst, at Birger Jepsen i 1985 havde medvirket til stiftelsen af Bongoes 62, og at Birger Jepsen havde deltaget i driften heraf frem til 2001. Da orkesteret Bongoes dermed - qua Birger Jepsens deltagelse i både Bongoes og Bongoes 62 måtte have været bekendt med og accepteret klagerens brug af betegnelsen Bongoes 62, og da der ikke ud fra sagens oplysninger var grundlag for at antage, at denne accept var underlagt særlige betingelser, lagde nævnet det efter varemærkelovens § 9 til grund, at orkesteret Bongoes havde fortabt retten til at gøre indsigelser over for klagerens brug af betegnelsen Bongoes 62.

Grupperne Bongoes og Bongoes 62 syntes således at have fungeret i sameksistens i perioden 1985 til 2001, uden at dette har givet anledning til kendetegnsretlige konflikter, og det forhold, at Birger Jepsen i 2001 ophørte med at deltage i driften af Bongoes 62, indebar ikke i sig selv begrænsninger i klagerens varemærkeret. Da der ikke under sagen var fremkommet oplysninger om andet, måtte varemærkeretten til betegnelsen Bongoes 62 derfor efter princippet i varemærkelovens § 38, stk. 2 antages at være overgået til de resterende medlemmer af Bongoes 62, da Birger Jepsen ophørte med at deltage i virksomheden.

Nævnet bemærkede videre, at indklagede havde oplyst, at domænenavnet bongoes62.dk var registreret for at markedsføre og beskytte orkestret Bongoes. Indklagede måtte imidlertid have været fuldt bevidst om, at domænenavnet var næsten identisk med klagerens varemærke, og nævnet fandt det på baggrund af sagens oplysninger ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagedes registrering var foranlediget af dette kendskab.

Nævnet lagde det på denne baggrund bevismæssigt til grund, at indklagede ikke havde haft nogen loyal begrundelse for at registrere bongoes62.dk som domænenavn eller for at opretholde den foretagne registrering. Indklagede måtte således antages at have registreret domænenavnet med henblik på at afskære klageren fra at registrere og anvende sit varemærke som domænenavn under top level domænet .dk. Denne antagelse støttedes af, at domænenavnet var registreret netop samme år som Birger Jepsen ophørte med at deltage i driften af Bongoes 62. Indklagedes manglende brug var endvidere egnet til at skabe forvirring og uklarhed hos klagers nuværende og potentielle kunder om klagers tilstedeværelse på nettet.

Nævnet fandt indklagedes adfærd i strid med redelig handlemåde og som et udtryk for en illoyal markedsadfærd i strid med markedsføringslovens § 1. Domænenavnet blev derfor overdraget til klageren.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med von Haller Advokatfirma. von Haller Advokatfirma leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.

fuckseoghor.dk og fuckseoghør.dk.
Domænenavnene fuckseoghor.dk og fuckseoghør.dk skulle overdrages til klageren, da indklagedes brug af domænenavnene var egnet til at skade det renommé, som var knyttet til klagerens varemærke, ligesom brugen var utilbørlig i forhold til klageren. Et nævnsmedlem mente ikke, der var grundlag for en overdragelse til klageren.

Klageren var ejer af Aller Press A/S, der blandt andet udgav ugebladet Se og Hør, som var udkommet siden den 20. marts 1953. Klageren var endvidere indehaver af ordmærket SE OG HØR.

Indklagede oplyste, at domænenavnene fuckseoghor.dk og fuckseoghør.dk var udlånt til nogle unge mennesker, som drev en hjemmeside med et gratis debatforum, hvor folk kunne tilkendegive deres mening om ugebladet Se og Hør, og at der til hjemmesiden var tilknyttet en webshop, hvor der solgtes Fuck Se og Hør huer.

Det fremgik af sagens oplysninger, at der blev solgt en række andre produkter via hjemmesiden.

Nævnet bemærkede indledningsvist, at klageren var indehaver af det registrerede varemærke SE OG HØR, der måtte anses som velkendt her i landet. Klageren var derfor berettiget til at påtale enhver form for brug af varemærket, som var i strid med gældende dansk ret, herunder varemærkeloven og markedsføringsloven. Nævnet bemærkede hertil, at en rent privat brug af en andens varemærke imidlertid ikke i almindelighed var retsstridig, hvis brugen tjente et anerkendelsesværdig formål, og ytringsfrihedens almindelige grænser i øvrigt respekteredes.

Nævnet bemærkede videre, at domænenavnene fuckseoghør.dk og fuckseoghor.dk indeholdt varemærket SE OG HØR som det dominerende element, og at såvel domænenavnene som brugen heraf både var tiltænkt og faktisk egnet til at associere til klagerens varemærke. Brugen af ordet fuck i sammenhæng med klagerens varemærke fremtrådte i den forbindelse klart som sigtende på at tilkendegive en negativ holdning til ugebladet Se og Hør.

Nævnet anførte videre, at hjemmesiden under domænenavnene fuckseoghor.dk og fuckseoghør.dk blandt andet anvendtes til et debatforum om ugebladet Se og Hør, men at der derudover – via den såkaldte Fuck Se og Hør Shop – blev udbudt salg af diverse produkter påtrykt Fuck Se og Hør. Hjemmesiden fremstod derfor ikke udelukkende som en (forbruger)kritisk hjemmeside, men også som en side med et kommercielt sigte.

Et flertal af nævnet fandt, at brugen af domænenavnene fuckseoghor.dk og fuckseoghør.dk havde erhvervsmæssig karakter, og at den var egnet til at skade det renommé, som var knyttet til klagerens varemærke, ligesom brugen fandtes utilbørlig i forhold til klageren.

Flertallet fandt derfor, at brugen af domænenavnene fuckseoghor.dk og fuckseoghør.dk indebar en overtrædelse af såvel varemærkelovens § 4, stk. 2, som markedsføringslovens § 1, og at klageren på denne baggrund – uanset, om domænenavnene anvendtes af indklagede eller af tredjemand – kunne forbyde brugen af domænenavnene fuckseoghor.dk og fuckseoghør.dk.

Èt medlem (klagenævnets forbrugerrepræsentant) kunne ikke tilslutte sig flertallets afgørelse, med den begrundelse, at det var tydeligt, at hjemmesiden ikke var erhvervet med henblik på at sælge kasketter, men med henblik på skarp kritik af klagers forretningsmetoder. Forbrugerrepræsentanten fandt det kommercielle islæt på hjemmesiden af en så begrænset karakter, at det ikke berettigede til, at registranten slettedes, især taget i betragtning de vide rammer, der lå i ytringsfriheden, og at der ikke var nogen forvekslingsrisiko med klagers virksomhed. Forbrugerrepræsentanten fandt det ydermere ikke berettiget at overføre domænenavnene til klager, idet klager ikke sås at have nogen berettiget grund til at registrere de pågældende domæner, da dette alene kunne have til formål at hindre andre i at udtrykke deres holdning om virksomheden.

Domænenavnet blev i overensstemmelse med flertallets afgørelse overført til klageren.

Afgørelsen er den første sag fra klagenævnet, hvor der er afgivet dissens.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med von Haller Advokatfirma. von Haller Advokatfirma leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.