Ændring af Forbrugeraftaleloven pr. 1. oktober 2004

Print

Oprettet d. 8/11 - 2005

Den nye forbrugeraftalelov stiller større krav til den oplysningspligt, der påhviler erhvervsdrivende før og efter aftaleindgåelse. Endvidere sanktioneres grov eller oftere gentagen overtrædelse af pligten til at give oplysning om fortrydelsesretten med bøde. Forbrugere skal efter anmodning på ethvert tidspunkt under aftaleforholdet have udleveret vilkår for fjernsalgsaftaler på papir fra den erhvervsdrivende.
Med lovændringen gennemføres en modernisering af den gældende forbrugeraftalelov og en forenkling af lovens opbygning mv. samtidig med, at der gennemføres et EU-direktiv om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser.
Med henblik på at opnå en forenkling og modernisering af forbrugeraftaleloven er der foretaget en omstrukturering af den tidligere lov, således at der i videst muligt omfang er indført fælles regler for de forskellige typer af forbrugeraftaler, som reguleres i loven.
Som følge heraf er der indført fælles regler om fortrydelsesretten, om fortrydelsesfristens begyndelsestidspunkt og om fremgangsmåden ved udøvelse af fortrydelsesretten.
I relation til fjernsalgsaftaler er den erhvervsdrivende pålagt en mere omfattende oplysningspligt:
Forud for aftaleindgåelsen skal forbrugerne, foruden oplysninger om den erhvervsdrivendes navn, adresse, varens eller tjenesteydelsens karakter og væsentligste egenskaber, samlet pris og de øvrige krav der kendes fra den tidligere lov, have oplysninger om den erhvervsdrivendes hovedaktivitet.
Efter aftaleindgåelsen skal forbrugerne have oplysning om betingelserne for at bruge foreliggende garantitilsagn og reparations- og vedligeholdelsesservice samt oplysninger om, hvorvidt der gælder en fortrydelsesret og til hvilken adresse en sådan kan gøres gældende. Som noget nyt skal erhvervsdrivende endvidere oplyse forbrugerne om fortrydelsesfristens begyndelsestidspunkt og varighed.
Lovgiver har fundet behov for at indføre sanktioner i tilfælde, hvor det må anses for særligt vigtigt, at forbrugeren får de påkrævede oplysninger. Som følge heraf straffes en erhvervsdrivendes grove eller gentagne overtrædelse af pligten til at give oplysning om fortrydelsesretten med bøde, jf. lovens § 28, stk. 1, nr. 1.
Det følger af lovens § 16, at Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler for indholdet af og formen for de erhvervsdrivendes oplysningsforpligtelser, hvilket er sket med bekendtgørelse nr. 972 af 24/09/2004.
Det fremgår af denne bekendtgørelse, at erhvervsdrivendes oplysningsforpligtelser i relation til fortrydelsesretten i henhold til lov om visse forbrugeraftaler skal gives i:
1. en særlig formular, eller
2. et aftaledokument, faktura, følgeseddel eller
lignende læsbart dokument, der udfærdiges i
anledning af den enkelte aftale.
Justitsministeriet har udarbejdet 9 bilag, der indeholder de nødvendige oplysninger alt efter om der er tale om aftale indgået uden for den erhvervsdrivendes faste forretningssted, fjernsalgsaftale, aftale om specialfremstillede varer og tjenesteydelser m.v.
Der er dog ikke tale om formkrav til oplysning om fortrydelsesret, idet det står den erhvervsdrivende frit for, at formulere oplysningerne på anden vis, såfremt forbrugeren gives informationer, der svarer til dem der er givet i de relevante bilag, og under forudsætning af, at informationerne fremstår mindst lige så tydeligt og forståeligt.

advokat Pernille Borup Vejlsgaard

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med von Haller Advokatfirma. von Haller Advokatfirma leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.