www.roskildenatten.dk

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 14/10 - 2005

Registrering af domænenavne, hvis værdi ligger i noget som andre har opbygget, er hyppigt til debat.

Roskildenatten er en årligt tilbagevendende kulturbegivenhed, som finder sted den første fredag i september måned i Roskilde by. Roskildenattens arrangør er Roskilde Kommune, som i 1995 sammensatte et forretningsudvalg af kulturpersoner og handlende i Roskilde by, der skulle planlægge og koordinere Roskildenatten. Da Roskildenattens forretningsudvalg i slutningen af år 2000 besluttede sig for at lave en hjemmeside, fandt man ud af, at domænenavnet ”roskildenatten.dk” var registreret i forvejen. Man kontaktede herefter registranten, som tilbød at overdrage domænet til Roskildenattens forretningsudvalg til en pris, som den daværende leder af Roskildenattens sekretariatet ikke var indstillet på at betale.

Da sekretariatslederen samtidig ikke var klar over hvilke regler der gjaldt vedrørende domænenavne, valgte han i stedet for at registrere domænenavnet ”roskilde-natten.dk”.

Først i begyndelsen af 2004 udviklede et webfirma en ny hjemmeside for Roskildenattens forretningsudvalg og gjorde i denne forbindelse forretningsudvalget opmærksom på reglerne vedrørende domænenavne. Forretningsudvalget mente sig herefter berettiget til at anvende domænenavnet ”roskildenatten.dk”.

Den 10. marts 2004 henvendte forretningsudvalget sig derfor ved brev til registranten, hvorved man redegjorde for sine rettigheder og bad om at få navnet overdraget mod betaling af kr. 1.000.

Reaktionen herpå var, at man erklærede sig villig til at overdrage domænet til en pris, der reflekterede markedsværdien. Denne besked blev fremsendt af en person, som angav at have bemyndigelse til at handle til registrantens vegne, men aldrig dokumenterede det.

Roskildenattens forretningsudvalg indklagede herefter registranten for Klagenævnet for Domænenavne.

Overfor klagenævnet oplyste registranten, at han i sin tid havde fået oprettet ”roskildenatten.dk” for at kunne tilbyde erhvervsdrivende i Roskilde og omegn en profilering af deres respektive forretninger og firmaer på hjemmesiden under domænenavnet
”roskildenatten.dk”, som en fælles markedsføring af deres ydelser med henblik på eventen Roskildenatten. Registranten oplyste videre, at domænenavnet endnu ikke var aktiveret, men at projektet var under udarbejdelse.

Han oplyste endvidere, at videresalg på intet tidspunkt var det primære formål med erhvervelse af domænenavnet og han hævdede, at han allerede under opstarten af Roskildenattens første hjemmeside havde foreslået, at man fra ”roskildenatten.dk” kunne lave et link til ”roskilde-natten.dk”, men at man på trods af flere telefoniske henvendelser herom aldrig hørte tilbage fra Roskildenattens forretningsudvalg.

Efter registrantens udsagn blev det tillige foreslået, at den omvendte situation kunne være en løsning således, at domænet kunne overdrages til Roskildenattens forretningsudvalg mod betaling af de udgifter der på daværende tidspunkt var investeret i projektet ca. kr. 5.000 og mod at registranten derfor kunne få et link fra ”roskildenatten.dk” til et af hans andre domæner, hvorfra han således stadig kunne gennemføre sin forretningside.

Roskildenattens forretningsudvalg gjorde blandt andet under sagen gældende, at Roskildenattens korrekte stavemåde er uden bindestreg og at der derfor var en reel interesse i at overtage domænet.

Klagenævnet lagde i forbindelse med sin afgørelse til grund, at registrantens registrering af domænenavnet
”roskildenatten.dk” var foranlediget af hans kendskab til kulturbegivenheden Roskildenatten. Den interesse og værdi, som domænenavnet repræsenterede, udsprang således af den mangeårige afholdelse af kulturbegivenheden og brug af navnet.

Endvidere lagde nævnet til grund for afgørelsen, at registranten 5 år efter registrering fortsat ikke havde gjort egentlig brug af domænenavnet, men til gengæld havde tilbudt Roskildenattens forretningsudvalg at købe domænenavnet for en overpris.

På den baggrund lagde nævnet til grund, at registranten aldrig har haft en loyal begrundelse for at registrere ”roskildenatten.dk” som domænenavn og heller ikke for at opretholde den foretagne registrering, ligesom man fandt, at den påtænkte brug af domænenavnet ville være at anse som utilbørlig snyltning på den goodwill, som relaterede sig til kulturbegivenheden og dennes navn.

Registrantens registrering af domænenavnet og nægtelse af at overføre det til Roskildenattens forretningsudvalg vederlagsfrit, indebar således efter klagenævnets opfattelse en overtrædelse af markedsføringslovens §1, og derfor skulle domænenavnet overføres til Roskildenattens forretningsudvalg.

(Afgørelse fra Klagenævnet for domænenavne af den 24. september 2004 under j.nr. 523)