www.netboghandel.dk og www.netdoktoren.dk - tilstødende navne

Print

Oprettet d. 22/4 - 2005

2 afgørelser www.netboghandel.dk og www.netdoktoren.dk fra 9. januar 2002, er interessante fordi de illustrerer betydningen af at få registreret domæner, der grænser op til det domænenavn virksomheden er interesseret i.

I www.netboghandel.dk fra 9. januar 2002 havde en boghandel registreret og anvendt domænet www.netboghandelen.dk siden 11. juni 1999 og ønskede nu, at indklagede - Statens Information - overdrog navnet med henvisning til varemærkeloven og reglerne om god markedsføringsskik.

Nævnet fandt i denne sag, at ingen af betegnelserne ”netboghandlen” eller ”netboghandel” i sig selv havde tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som forretningskendetegn, og klagerens registrering af domænenavnet ”netboghandlen.dk” gav ikke klageren særlig ret til denne eller lignende betegnelser. Ordet ”Netboghandel” blev betragtet som et beskrivende ord, hvortil der ikke kan opnås eneretsbeskyttelse.

Da indklagede i øvrigt ikke ved sin brug af domænet havde handlet i strid med markedsføringslovens § 5 eller udvist en adfærd, som er i strid med god markedsføringsskik og redelig handlemåde, fik klageren ikke medhold og Statens Information kan derfor fortsat benytte domænet www.netboghandel.dk

I www.netdoktoren.dk af 9. januar fandt nævnet derimod, at indklagedes registrering dels var i strid med varemærkeloven, og dels var i strid med god markedsføringsskik, og nævnet overførte derfor domænet til klageren, NetDoktor A/S.

Det interessante ved de to afgørelser er ikke hvorvidt indklagede overtrådte reglerne om god markedsføringsskik, men derimod om der også forelå en krænkelse af klagerens varemærkeret.

I den første sag, havde klageren ”kun” fået registreret netboghandelen som et figurvaremærke, og med bemærkningerne om at ordet var beskrivende og ikke havde tilstrækkeligt særpræg, imødekom nævnet ikke anbringendet om varemærkeret.

I sagen med ”netdoktoren.dk” var det dog lykkedes klageren at få varemærkeregistreret navnet, og dette var øjensynligt nok til at nævnet herefter – uden yderligere kommentarer - overdrog navnet til klageren, uagtet man vel kunne have benyttet samme argumentation vedrørende varemærkeretten som i sagen ”netboghandel.dk”

På den anden side kan man måske ikke forlange at nævnet - gennem en kendelse - skal eller bør ophæve en registreret varemærkeret. Det virker dog uheldigt, hvis en svingende praksis i Patent– og Varemærkestyrelsen vedrørende varemærkeregistrering af ord, kan føre til afgørende forskelsbehandlig ved en efterfølgende sagsbehandling i klagenævnet.

Det skal bemærkes, at indklagede ikke var repræsenteret i sagen vedrørende netdoktoren.dk og at det ikke vides om netboghandleren har søgt og fået afslag på registrering af navnet hos Patent– og Varemærkestyrelsen. Begge forhold kan have haft betydning for sagernes udfald.

Mange virksomheder nøjes ofte med at registrere hoveddomænet og undlader at registrere de domæner, der med tilføjelse eller fjernelse af et par bogstaver giver samme resultat. Udgiften ved at registrere og vedligeholde registreringerne er ofte til at overse i forhold til de ulemper det kan give, hvis en domænepirat eller en konkurrent registrerer et tilsvarende domæne.