Sagen vedrørende handyman.dk og handymand.dk

Print

Oprettet d. 6/6 - 2005

Domænenavnene ”handyman.dk” og ”handymand.dk” skulle ikke overdrages, da klageren havde godtgjort, at indklagedes registrering og brug af domænenavnene ikke fandtes retsstridig i forhold til klageren.

Klageren havde ved årsskiftet 2003-2004 erhvervet rettighederne til varemærket ”Handyman”, som var registreret som ordmærke i januar 2002, samt til selskabsnavnet ”Handyman ApS” med tilhørende binavne fra Djursland Trading ApS under konkurs. Klageren havde fremlagt korrespondancen, der forløb forud for erhvervelsen af rettighederne. Domænenavnene ”handyman.dk” og ”handymand.dk” var ikke omtalt i denne korrespondance.

Indklagede havde siden 1. januar 2002 drevet virksomhed under navnene ”lej en handyman” og ”han-dyman.dk”. Indklagedes virksomhed bestod i at udbyde varer, tjeneste- og konsulentydelser inden for gør-det-selv området. Indklagede var og markedsførte sig således som ”handyman”. Indklagede var blandt andet kendt fra sin medvirken som ”handyman” i en række TV- og radioprogrammer.

Indklagede havde i 2003 i forbindelse med og til brug for sin virksomhed erhvervet domænenavnene ”handyman.dk”, ”handymand.dk” og ”handymann.dk” fra den tidligere registrant, ABR Trading ApS. Indklagede havde vedlagt en kopi af købsaftalen vedrørende domænenavnene, som var underskrevet af ABR Trading ApS v/Helle Brøndum den af 24. oktober 2003 og af indklagede den 25. oktober 2003. Det fremgik blandt andet af aftalen, at den kun gjaldt rettighederne til domænenavnene og ikke ”varemærket.”

Indklagede havde i juni 2004 fået registreret ordmærket ”Handyman.dk”.

Nævnet bemærke indledningsvist, at betegnelsen ”handyman” – som er den engelske betegnelse for en ”alt-mulig-mand” eller ”gør-det-selv-mand” – umiddelbart fremstod som et almindeligt ord uden særpræg og dermed som et ord, der som udgangspunkt frit kunne anvendes. De registrerede varemærkerettigheder til ”Handyman”, som klageren påberåbte sig, og til ”handy-man.dk”, som indklagede påberåbte sig, måtte derfor under alle omstændigheder gives en meget snæver beskyttelse.

Nævnet bemærkede herefter, at overdragelsesaftalen vedrørende navnet ”Handyman”, som klageren omkring årsskiftet 2003-2004 indgik med Djursland Trading ApS under konkurs, ikke angik den virksomhed, som efter det oplyste havde været drevet under betegnelsen ”Handyman ApS”, men angik udtrykkeligt alene rettighederne til varemærket ”Handyman” samt til selskabsnavnet ”Handyman ApS” med tilhørende binavne. Det kunne ikke af denne aftale eller af omstændighederne i øvrigt udledes, at aftalen omfattede andet end de udtrykkeligt nævnte rettigheder. Klagerens krav på de omtvistede domænenavne kunne derfor ikke støttes på denne aftale.

Nævnet bemærkede videre, at indklagedes erhvervelse af de omtvistede domænenavne støttede sig på en aftale indgået i oktober 2003 med ABR Trading ApS. Klageren havde på dette tidspunkt ingen rettigheder til domænenavnene eller til betegnelsen ”Handyman”, og det fandtes ikke godtgjort, at ABR Trading ApS savnede ret til at overdrage domænenavnene til indklagede. Overdragelsen havde da også sat indklagede i stand til at blive såvel bruger som registrant af domænenavnene.

Nævnet anførte, at indklagede siden 1. januar 2002 bl.a. havde gjort brug af virksomhedsnavnet ”handyman.dk”. Det var ikke godtgjort, at denne brug havde været uberettiget, og indklagede havde derfor haft en berettiget og loyal interesse i at erhverve domænenavnene ”handyman.dk” og ”handymand.dk” med henblik på at bruge dem i sin virksomhed. Klagerens erhvervelse af varemærkeret til betegnelsen ”handyman” var set i forhold hertil efterfølgende og kunne derfor – efter principperne i varemærkelovens § 10 - ikke begrunde, at klageren kunne forbyde indklagedes brug af domænenavnene.

Da indklagedes registrering og brug af domænenavnene ikke i øvrigt forekom at være retsstridig i forhold til klager, fik klageren ikke medhold i klagen

Klagenævnet traf endvidere afgørelse i sagerne vedrørende følgende domænenavne:
”lindø.dk”, ”klokkerhaven.dk”, "solveiglerche.dk”, ”hardcore-bio.dk”, ”dyringparken.dk”, ”bytoft.dk”, ”dicota.dk”, ”apollonskive.dk” og ”apollon-skive.dk” og ”ourhouse.dk”

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.