Retningslinier om god markedsføringsskik på teleområdet

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 4/1 - 2005

Forbrugerombudsmanden har netop udsendt retningslinier om, hvad god markedsføringsskik på teleområdet indebærer. Retningslinierne træder i kraft 1. april 2005, og har bl.a. til formål at skabe gennemsigtighed for forbrugeren.

De nye retningslinier gælder for alle, der opererer på teleområdet, herunder udbydere, fremstillere og sælgere. Retningslinierne er et supplement til de gældende regler på området og er ikke en udtømmende opregning.

I det følgende vil de vigtigste punkter blive omtalt.

Klar information

Oplysninger om pris, aftalevilkår, informationer om udstyr m.v. skal fremgå klart og tydeligt for forbrugeren. Dette indebærer bl.a., at annoncer og anden markedsføring skal fremstå klar vedrørende de forhold, der er afgørende for forbrugerens valg. Baggrunden herfor er ønsket om at skabe gennemsigtighed, der forbedrer forbrugerens mulighed for at sammenligne ens eller ensartede produkter.

Prisoplysninger

Da prisoplysninger ofte vil have afgørende betydning for forbrugeren, er det vigtigt at de gives et korrekt sammenligningsgrundlag. Prisoplysninger skal derfor fremgå tydeligt, og hvis der er tale om et sammensat produkt, eksempelvis mobiltelefon med abonnement, skal minimumsprisen oplyses. Minimumsprisen er den pris forbrugeren som minimum kommer til at betale alt inklusive, dvs. gebyrer, abonnement, minimumsforbrug, telefonens pris m.v.

Også de variable priser skal fremgå, hvilket eksempelvis omfatter minuttakst, pris for afsendelse af SMS og MMS, opkaldsafgift og lignende.

I forlængelse af ovennævnte er det vigtigt at bemærke, at markedsføringen skal være fyldestgørende, også selv om der er tale om et såkaldt flygtigt medie som eksempelvis TV, hvor der er kort tid for forbrugeren til at studere tilbudet.

Andre oplysninger

Andre vigtige oplysninger, der har relevans for forbrugerens bedømmelse af tilbudet, skal også oplyses til forbrugeren. Dette kunne være særlige aftalevilkår såsom uopsigelighed for en periode.

Endvidere er det vigtigt at bemærke, at aftaleindgåelsen ikke må betinges af forbrugerens samtykke til, at den erhvervsdrivende på et senere tidspunkt må rette henvendelse til forbrugeren i markedsføringsøjemed.

Endelig skal det nævnes, at forbrugeren kan opsige aftalen såvel skriftligt som mundtligt.

Afhjælpning af mangler

Ved afhjælpning af mangler på teleudstyr skal den erhvervsdrivende bestræbe sig på at stille en lånegenstand til rådighed, såfremt reparationen vil tage mere end 10 dage. Det er dog forudsat, at der er tale om en mangel i købelovens forstand, og at der reklameres inden for købelovens 2-årige reklamationsfrist.

Kundehenvendelser og klager

Alle henvendelser fra kunder skal efter de nye retningslinier besvares skriftligt inden for 14 dage. I dette svar skal det fremgå, hvornår klagen forventes behandlet. Hvis klagen drejer sig om forbrug, skal regningen stilles i bero, og kundens forbindelse må ikke afbrydes. Dette forudsætter dog, at klagen ikke er åbenbart grundløs.

Hvis henvendelsen drejer sig om overførsel af telefonnummer fra et selskab til et andet skal dette ske snarest og inden for 30 dage efter forbrugerens eller det modtagende selskabs anmodning herom.