Næstved Kommune forpligtet til vederlagsfri overdragelse af domænenavn

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 24/9 - 2009

Afgørelsen vedrørende en situation, hvor en privatperson med efternavnet Susaa ønskede domænenavnet ”susaa.dk” overdraget til brug for private familiemæssige formål. Det bemærkes, at Susaa ikke er et frit efternavn, idet det alene bæres af 8 personer i Danmark. Klageren rettede på denne baggrund henvendelse til Næstved Kommune i begyndelsen af 2009, idet domænenavnet var registreret af kommunen, men ikke havde været anvendt i en årrække.

I forbindelse med henvendelsen til kommunen fik klageren telefonisk oplyst, at kommunen netop havde sat domænenavnet til salg ved udbud for minimum kr. 25.000,00, hvilket var annonceret i lokale aviser.

Da der ikke var yderligere interesserede, godkendte kommunens udvalg for økonomi, personale og overordnet planlægning i marts 2009, at domænenavnet kunne sælges til klageren for kr. 12.500,00, hvilket blev meddelt klageren, der imidlertid fortsat var af den opfattelse, at overdragelsen skulle ske vederlagsfrit. Da kommunen afslog dette, blev der indgivet klage til Klagenævnet for Domænenavne.

Klagenævnet nåede frem til, at det ud fra en samlet betragtning, herunder henset til klagerens åbenlyse interesse i domænenavnet, og henset til, at kommunen åbenlyst ikke havde nogen interesse i anvendelsen, fremstod som illoyalt og i strid med god domænenavnsskik, at indklagede ikke havde villet medvirke til at afstå domænenavnet vederlagsfrit. Da der dermed forelå en overtrædelse af domænelovens § 12, stk. 1, traf nævnet afgørelse om, at Næstved Kommune skulle anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet susaa.dk var i strid med gældende dansk ret, og at registreringen derfor skulle overføres vederlagsfrit til klageren.