Nye regler om tv-overvågning

Print

Oprettet d. 23/8 - 2007

Folketinget vedtog den 1. juni 2007 nye regler om tv-overvågning. Reglerne giver blandt andet en udvidet adgang for visse private aktører til at foretage tv-overvågning.

Det vedtagne lovforslag er baseret på en række anbefalinger fra det såkaldte tv-overvågningsudvalg, som er nedsat af Justitsministeren. De vedtagne regler medfører ændringer i såvel tv-overvågningsloven som persondataloven.

Tv-overvågningsloven.

De nye regler i tv-overvågningsloven vedrører alene private virksomheder. Således gives der med de nye regler mulighed for, at der foretages tv-overvågning af pengeinstitutvirksomheder, kasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder samt butikscentre og butikker, hvorfra der foregår detailsalg. De nævnte virksomheder gives mulighed for at overvåge egne indgange og facader, samt områder der naturligt anvendes som adgangs- eller flugtveje. Hidtil har retten til at foretage sådan overvågning være forbeholdt eksempelvis tankstationer og områder omkring hæve- og vekselautomater. Offentlige myndigheder kan dog også foretage udendørs tv-overvågning. Hjemlen hertil skal dog findes i politiets adgang til at overvåge frit tilgængelige steder med henblik på at forebygge og opklare kriminalitet, herunder med henblik på terrorbekæmpelse.

Persondataloven.

I persondataloven indføres der en række ændringer.

For det første udvides lovens anvendelsesområde, således at enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning bliver omfattet af lovens regler. Hidtil har en behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning kun været omfattet af loven, hvis der har været anvendt edb. Med ændringen vil såvel digital som analog tv-overvågning være omfattet af persondatalovens regler. Dette gælder for såvel den offentlige som den private sektor.

En anden ændring til loven er, at der indføres udtrykkelige regler om videregivelse af billed- og lydoptagelser, der er optaget i forbindelse med tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed. Efter de nye bestemmelser må lyd- og billedoptagelser som udgangspunkt kun videregives, hvis følgende betingelser er opfyldt: i) Den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, ii) videregivelsen følger af lov eller iii) videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed.

Desuden indføres der regler om slettefrister således, at optagelser med personoplysninger, der er optaget som led i kriminalitetsforebyggelse, skal slettes senest 30 dage efter optagelsen, medmindre en konkret tvist nødvendiggør en længere opbevaring. I tilfælde heraf skal den, som tvisten vedrører underrettes herom og på anmodning have udleveret en kopi af den pågældende optagelse. Reglerne i persondataloven gælder uanset om der er foretaget skiltning om tv-overvågning.

Endelig bortfalder den hidtidige pligt til at anmelde og indhente Datatilsynets tilladelse til at foretage tv-overvågning. I konsekvens heraf vil alle eksisterende anmeldelser af tv-overvågning bortfalde. Det skal dog bemærkes, at overførsel af oplysninger til udlandet i visse tilfælde fortsat kræver Datatilsynets tilladelse.

Lovændringerne trådte i kraft den 1. juli 2007.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.