Nye afgørelser fra klagenævnet - Registrering af fejldomæner i strid med markedsføringslovens § 1

Print

Oprettet d. 6/8 - 2005

Der er i 2. kvartal 2003 afsagt 41 afgørelser, hvilket er en kraftig stigning i forhold til tidligere. Blandt de mange kendelser er bl.a. 2 kendelser hvor indklagede havde registreret såkaldte ”fejldomæner” og ladet dem videre-stille besøgende til egen hjemmeside.

Ved fejldomæner forstås domæner, der lægger sig ord-mæssigt tæt op ad et kendt domæne - f.eks Gamezone.com, men anvender en anden bogstavskom-bination som f.eks Gamezome.com. Da de fleste inter-netbrugere jo fra tid til anden laver slåfejl på tastaturet og i stedet for N taster M kan der opstå en del trafik på de fejldomæner der har registreret de bedste slåfejl.

I DK er det dog ikke nogen god ide, at satse på at markedsføre egne sites gennem et fejldomæne.

I sagerne 252,253,254 og 255 (Nykredit A/S) samt 282,283,284 og 285 Brf-kredit A/S havde de 2 kre-ditforeninger anlagt sag mod selskabet Reach.dk ApS, der havde registreret en række fejldomæner - wwwnykredit.dk, wwwnykredit.dk, nukkredit.dk, "wwwnybolig.dk og www-nybolig.dk samt
wwwbrf.dk, wwwbrfkredit.dk, wwwbrf.dk og www-brfkredit.dk.

Indklagede Reach.dk Aps gjorde en række indsigelser gældende overfor klagenævnet – bl.a. :

at indklagedes registreringer og brug af domænenavn-ene ikke udgør en overtrædelse af varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, idet de signifikante led hverken er identiske med eller ligner klagerens varemærker, samt at de nævnte domænenavne ikke anvendes for varer eller tjenesteydelser,der er af samme eller lignende art,

at klagers domænenavne adskiller sig væsentligt fra indklagedes domænenavne, hvilket udelukker mulighed for forvirring eller antagelse af forbindelse mellem ind-klagede og klager,

at indklagedes faktiske anvendelse af domænenavnene ikke kan anses for at frembringe en risiko for forveksling eller antagelse af, at der foreligger en forbindelse mel-lem klageren og indklagede,

at klagers varemærke ikke kan anses for at være vel-kendt i den grad, det forudsættes i varemærkelovens § 4, stk. 2,

at indklagedes specifikke brug ikke kan anses for at ud-gøre en utilbørlig eller skadelig anvendelse af særpræg eller renommé tilknyttet klagerens anderledes vare-mærke,

at indklagedes anvendelse ikke kan anses for at udgøre en overtrædelse af god markedsføringsskik,

at indklagede gennem sine registreringer ikke søger at forhindre andre i at gennemføre registrering af egne for-retningskendetegn eller varemærker, hvorved indklag-ede adskiller sig på afgørende vis fra domænenavns-pirater,

at brugen af fejldomæner ikke kan anses for at udgø-re en uretmæssig brug af klagers forretningskendetegn, idet forretningskendetegnet ikke anvendes til markeds-føring,

at indklagede ikke udnytter eller fremmer nogen vildfar-else, men tydeligt viser, at man er på en anderledes side,

at indklagede ikke gør forsøg på ”at lukke brugeren af browseren inde, i en såkaldt musefælde, men brugeren kan frit forlade websiden ved at indtaste det korrekte domæne,

at indklagede ikke overfører brugere til et andet domæ-ne, men bibeholder det konkret indtastede domæne-navn i navigationsbjælken, således at brugeren hurtigt kan se, hvilket domænenavn han har indtastet,

at alternativet til indklagedes registrering er, at den pågældende bruger får den fejlvisningsside, som den pågældende browser viser, samt

at indklagedes registrering af domænenavn-et nukkredit.dk under ingen omstændigheder kan anses for at være en krænkelse af klagers varemær-ke NYKREDIT, idet nukkredit såvel lyd- som synsmæs-sigt adskiller sig væsentligt fra betegnelsen Nykredit.

Klagennævnet fandt desuagtet, at samtlige domæner skulle overføres til kreditforeningerne med følgende begrundelse:

Nævnet fandt at indklagedes brug af domænerne var et udtryk for en illoyal markedsadfærd, ligesom den inde-bar en utilbørlig udnyttelse af det renomme, som var knyttet til klagernes velkendte varemærker. Indklag-edes registrering af domænenavnene stred derfor mod såvel varemærkelovens § 4, stk. 2, som markedsførings-lovens § 1.

Hvad angår betegnelsen nukkredit, er også denne be-tegnelse sammensat af tegn, som det er let at komme til at indtaste i stedet for nykredit, jf. herved at bog-stavet u sidder umiddelbart ved siden af y på et almin-deligt tastatur, ligesom det er let at komme til at taste kk i stedet for k. Også domænenavnet nukkredit.dk må således anses for registreret med det primære for-mål at opnå kontakt med brugere, som er kommet til at foretage en fejltastning i forsøget på at opnå kontakt med klagerenes hjemmesider. Selv om betegnel-sen nukkredit vel ikke i sig selv er umiddelbart forvekslelig med betegnelsen nykredit, var det nævn-ets opfattelse, at også indklagedes registrering og brug af domænenavnet nukkredit.dk var udtryk for en illoyal markedsadfærd i strid med markedsføringslovens § 1.

Af afgørelserne og navnlig argumentationen omkring domænet ”nukkredit” fremgår det klart, at klagenævnet vil gå langt for at forhindre virksomheder i at snylte på kendte brands gennem brug af fejldomæner – også selv-om det kræver op til flere fejlindtastninger hos brugerne.