Ny dom om udmåling af bøde for overtrædelse af spam-reglen

Print

Oprettet d. 7/2 - 2007

Ved dom af 18. januar 2007 fandt Sø- og Handelsretten en erhvervsdrivende skyldig for overtrædelse af spamreglen i markedsføringsloven. Ved udmåling af bøden blev der lagt afgørende vægt på antallet af henvendelser samt karakteren af dem. Forbrugerombudsmandens retningslinier for bødeudmåling blev derimod ikke anvendt.

Den 20. august 2004 sendte et selskab ca. 36.000 e-mails vedrørende en computermesse, som selskabet afholdt. De 31.000 e-mails var til personer, der havde tilmeldt sig og givet samtykke til at modtage selskabets elektroniske nyhedsbrev. De resterende 5.000 e-mails blev sendt til selskabets kundedatabase, som indeholdt oplysninger om personer, der tidligere havde købt produkter af selskabet, men som ikke havde tilmeldt sig nyhedsbrevet. Anklagemyndigheden rejste derfor tiltale mod selskabet for overtrædelse af spamreglen i markedsføringsloven. Anklagemyndigheden krævede selskabet idømt en bøde.

Selskabet nægtede sig skyldig og gjorde gældende, at de e-mailene ikke var afsendt med henblik på afsætning af varer eller tjenesteydelser, hvilket er en betingelse for at blive idømt straf for overtrædelse af spamreglen. Selskabet gjorde endvidere gældende, at messen ikke blev holdt med henblik på salg af varer eller tjenesteydelser. Selskabet kunne ikke sige noget om, hvor mange nye kunder, messen havde givet. Desuden mente selskabets direktør, at det ikke var i strid med spamreglen at udsende en invitation til et gratis arrangement.

Mellem udsendelsen af e-mailene og før afsigelse af dommen blev der vedtaget en ny markedsføringslov. I forbindelse med det lovforberedende arbejde havde Folketingets erhvervsudvalg udtalt, at domstolene fremover som udgangspunkt skulle følge Forbrugerombudsmandens retningslinjer for bødeudmåling ved overtrædelse af spamreglen dog således, at der fortsat skulle være en konkret vurdering af sagens omstændigheder. Anklagemyndigheden anmodede dog retten om, at bødeudmålingen i sagen skulle ske efter reglerne før vedtagelsen af den nye markedsføringslov. Ifølge den tidligere praksis skal flere momenter tages i betragtning ved bødeudmålingen, herunder den opnåede og tilsigtede fortjeneste samt brandingværdien.

Selskabet anførte, at bøden højest skulle udgøre 5 kr. pr. afsendelse svarende til 25.000 kr. i alt, da selskabet ikke havde opnået en fortjeneste ved udsendelsen, og da e-mailene var sendt til tidligere kunder.

Sø- og Handelsretten udtalte, at e-mail invitationen var blevet sendt med henblik på afsætning af varer eller tjenesteydelser, og retten fandt derfor, at selskabet havde overtrådt markedsføringsloven. Retten fulgte selskabets anmodning om en bøde på 25.000 kr., idet der blev lagt vægt på antallet af henvendelser samt karakteren af henvendelsen, der ikke reklamerede for konkrete produkter, men alene indbød til en computermesse.

Det er værd at bemærke, at Sø- og Handelsretten dermed ikke fulgte de retningslinier, som Forbrugerombudsmanden har lavet til udmåling af bøder for overtrædelse af spam-reglen. Ifølge disse skal der idømmes en bøde på minimum 10.000 kr. for de første 100 udsendelser. For mere end 100 udsendelser skal der for hver udsendelse idømmes en bøde på 100 kr. Denne udregningsmodel ville i denne sag have ført til en bøde på knap 60.000 kr., altså næsten 2½ gange mere end den faktiske bøde.

Lovovertrædelsen fandt sted forud for Folketingets erhvervsudvalgs tilkendegivelse om, at Forbrugerombudsmandens retningslinier skulle anvendes. Det er derfor stadig uvist, om domstolene for fremtiden vil anvende Forbrugerombudsmandens retningslinier eller opretholde linjen fra den hidtidige retspraksis.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.