Muligheden for æ, ø og å - www.ålsgårde.dk.

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 21/10 - 2005

Som bekendt er det blevet muligt nu, at registrere domænenavne med de danske bogstaver æ, ø, og å, og det kan give anledning til tvister mellem ejerne af domænenavne oprettet førhen denne facilitet.

I denne sag havde indklagede fået registreret domænenavnet ”www.ålsgårde.dk”. Indehaveren af domænenavnet ”www.aalsgaarde.dk” krævede domænenavnet ”ålsgårde.dk” overdraget til sig, idet han sagde at han allerede den 6. juni 2001 havde fået overdraget rettighederne til ”aalsgaarde.dk” og at han dermed automatisk burde have fået tilbud om tildeling af rettighederne til domænenavnet ”ålsgårde.dk”.

Logikken var naturligvis, at dobbelt aa ifølge dansk skrivning er at betragte som å, og at
domænenavnet ”ålsgårde.dk” dermed er registeret 2 gange, hvilket ikke burde kunne forekomme.

Nævnet for Domænenavne fandt, at Ålsgårde er navnet på en by og at der som udgangspunkt ikke kan erhverves særlige kendetegnsrettigheder til en sådan geografisk betegnelse. Det forhold, at klageren i juni 2001 havde fået registreret domænenavnet
”aalsgaarde.dk”, bevirker ikke i sig selv en særlig fortrinsret til domænenavnet ”ålsgårde.dk” eller til betegnelsen som sådan.

Nævnet lagde derefter vægt på, at indklagede havde oplyst, at domænenavnet ”ålsgårde.dk” var registreret med henblik på at opstarte en hjemmeside om byen Ålsgårde og at en sådan brug ikke i sig selv kan antages at stride mod god markedsføringsskik, hvis indklagede i øvrigt gør brug af domænenavnet på loyal vis.

Da klageren ikke i øvrigt havde godtgjort, at
indklagedes registrering og påtænkte brug af
domænenavnets ”ålsgårde.dk” var retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, traf nævnet afgørelse om, at indehaveren af rettighederne til domænenavnet ”aalsgaarde.dk” ikke kunne kræve rettighederne til domænenavnet ”ålsgårde.dk” overført til sig.

(Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af den 24. september 2004 – j.nr. 496)