Klagenævntes afgørelse af 9. november 2005 - domænenavnet Løkke.dk

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 1/12 - 2005

Sagen vedrørte en klage indgivet af Martin Løkke mod Venstres Landsorganisation, som på vegne af indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen havde registeret domænenavnet løkke.dk (tidligere loekke.dk).

Klageren ønskede imidlertid dette domæne navn og oplyste i den forbindelse, at der er tale om et forbeholdt navn og at der i 2005 alene er 208 kvinder og mænd i Danmark der bærer efternavnet Løkke.

Indklagede oplyste heroverfor, at navnet Løkke stammede fra Lars Løkke Rasmussens farmor og at alle i familien i lige linie efter hende er døbt Løkke som mellemnavn. Indklagede oplyste endvidere, at Lars Løkke Rasmussen i offentligheden formentlig oftere kaldes Lars Løkke end Lars Løkke Rasmussen og fremlagde en række bilag som dokumentation herfor.

Det fremgik videre af sagen, at Lars Løkke Rasmussen aldrig har ansøgt og dermed heller aldrig fået efterprøvet, om han kunne tage navnet Løkke som efternavn.

Nævnet bemærkede, at der efter det oplyste var tale om en sag, hvor domænenavnet løkke.dk alene havde ikke erhvervsmæssig betydning for klageren. Sagen gav i øvrigt anledning til at overveje, om der forelå krænkelse af personnavnelovens § 16 stk. 2, hvorefter den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, ved dom kan få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.

Nævnet lagde endvidere til grund, at indklagede benyttede domænenavnet løkke.dk til en personlig hjemmeside om sit politiske virke men at indklagedes adgang til at benytte betegnelsen Løkke som mellemnavn imidlertid ikke omfattede en adgang til at benytte betegnelsen som personnavn i isoleret form. Der var endvidere ikke vundet navnehævd på navnet, idet dette blandt andet forudsætter godtgørelse af, at den pågældende uafbrudt og upåtalt har gjort brug af slægtsnavn i mere end 50 år. Det forhold, at Lars Løkke Rasmussen i medierne og i andre sammenhænge ofte omtales under navnet Lars Løkke var således ikke i sig selv tilstrækkelig til, at der var vundet navnehævd på navnet.

Nævnet nåede herefter frem til, at indklagedes benyttelse af navnet Løkke var uberettiget overfor klageren og at domænenavnet derfor skulle overføres til denne.

KOMMENTAR:
Som et kuriosum kan nævnes, at Lars Løkke Rasmussen i medfør af den nye navnelov ville have været berettiget til at tage navnet Løkke som efternavn. Da den pågældende lov imidlertid først træder i kraft den 1. april 2006 kunne klagenævnet ikke i behandlingen tage hensyn til denne mulighed.