Klagenævnet for Domænenavne frifundet i sag om inddragelse af domæneregistreringer

Print

Oprettet d. 14/8 - 2006

Klagenævnet traf i maj 2003 afgørelse om overdragelse af en række domænenavne. Registranten fik imidlertid nedlagt fogedforbud mod inddragelsen, da registranten ikke mente, at Klagenævnet for Domænenavne havde kompetence til at træffe afgørelse i sagen. Sagen er nu blevet afgjort i Sø- og Handelsretten.

Netdanmark registrerede i 1997 domænenavnene advokat.dk, advokaten.dk, advokater.dk og advokaterne.dk. På daværende tidspunkt var det Foreningen af Internet Leverandører (FIL), der administrerede landedomænet .dk. I regelsættet for FIL fandtes ingen regler om inddragelse af domænenavne.

I 1999 blev Dansk Internet Forum (DIFO) stiftet og overtog i den forbindelse administrationen af .dk-domænet. Den 21. februar 2000 vedtog DIFO et regelsæt, der blandt andet indebar, at inddragelse af et domænenavn kunne ske i almenhedens interesse. Samtidig blev Klagenævnet for Domænenavne oprettet.

Af opkrævningerne af den årlige afgift for domænenavnsregistreringen fremgik det, at registranten ved betalingen anerkendte DIFO og dennes regler, herunder Klagenævnet for Domænenavne. Ved betalingen tog Netdanmark forbehold for DIFO’s formulering på opkrævningen.

Den 21. maj 2001 rejste Advokatsamfundets advokat indsigelser overfor Netdanmarks registrering af ovennævnte domænenavne. Sagen blev indbragt for Klagenævnet for Domænenavne den 19. december 2001.

Den 1. december 2002, hvor sagen endnu ikke var afgjort, ændrede DIFO sit regelsæt. I det tidligere regelsæt, fremgik det, at Klagenævnet for Domænenavne var kompetent til at behandle stridigheder vedrørende domæneregistreringer, der havde fundet sted efter den 22. februar 2002. Ved ændringen blev kravet om at registrering havde fundet sted efter den 22. februar 2002 fjernet, således at Klagenævnet for Domænenavnes sagsområde efterfølgende var stridigheder vedrørende domænenavnsregistreringer under .dk-domænet.

Klagenævnet traf afgørelse i sagen i maj 2003, hvorefter Netdanmark tilpligtedes at overdrage de pågældende domænenavne til Advokatsamfundet.

Netdanmark fik herefter nedlagt fogedforbud mod, at overdragelsen fandt sted.

Ved den efterfølgende såkaldte justifikationssag ved Sø- og Handelsretten gjorde Netdanmark gældende, at Klagenævnet for Domænenavne ikke havde kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Retten udtalte, at forholdet mellem Netdanmark og DIFO var aftalebaseret, hvorfor DIFO er berettiget til at ændre i aftalebetingelserne. Uanset at Netdanmark havde taget forbehold for DIFO’s regelsæt ved betalingen, fandt retten, at Netdanmark ved sine indbetalinger og dermed opretholdelse af aftalen, havde accepteret DIFO’s regelsæt og dermed også anerkendt Klagenævnet for Domænenavnes kompetence. Klagenævnets afgørelse af 8. maj 2003 blev derfor opretholdt og fogedforbudet ophævet.

Højesteret tog i en lignende sag den 23. januar 2006 stilling til spørgsmålet om Klagenævnet for Domænenavnes kompetence i forbindelse med ændringer i DIFO’s regelsæt og kom i den forbindelse ligeledes frem til, at forholdet var aftalebaseret, nærmere bestemt havde karakter af en masseaftale, og derfor kunne ændres.

Det skal bemærkes, at dommen fra Sø- og Handelsretten ikke er anket, men at ankefristen ikke er udløbet i skrivende stund.